معرفی مختصر آمریت مالی و حسابی:

آمریت مالی و حسابی در جنب معاونیت مالی و اداری پوهنتون علوم طبی کابل ایفای وظیفه نموده و از بدو تاسیس پوهنتون علوم طبی کابل درتحقق امورات مالی و حسابی سهم فعال را ایفا مینماید.