ارتباطات بیرونی پوهنتون طبی کابل

 

  1. یونیورسیتی لیون فرانسه
  2. یونیورسیتی نبراسکای امریکا
  3. یونیورسیتی لومالیندای امریکا
  4. یونیورسیتی توکیوی جاپان
  5. انجمن افغان جرمن (WIEMER) و انجمن KEIHAN
  6. LEIDEN UNIVERSITY

   قابل یادآوریست که همکاری دانشګاه توکیوی جاپان ازطریق موسسه JICA آن کشوردرعرصه Medical Education فوق العاده موثربوده است که طبق پروتوکول عقدشده،برنامه شان از2010 بدینسو ختم شده است.این پوهنتون ازکشورجاپان درایجادوهمکاری های جدید تقاضای همکاری نموده است کشورفرانسه،پوهنتون لیون11وشفاخانه های ملکی لیون طبق تفاهم نامه ایکه درموارداکادمیک وتقویه مهارتهای پرسونل پوهنتون طبی کابل راکمک مینمایند.پوهنتون Leiden وانجمن KEIHAN- HOLLAND درعرصه های تبادل محصلین درآینده نزدیک بین پوهنتون طبی کابل وجانب کشورفرانسه امضاء خواهند شد.بلند بردن ظرفیت های اکادمیک وتقویه مدیریت هیات اداری شفاخانه های تدریسی درآینده نزدیک باپوهنتون طبی کمک مینمایند.جای یادآوریست که کمک های اکادمیک پوهنتون متذکره دیپارتمنت اناتومی از یکسال بدینسوعملاٌ آغازگردیده است.اما همکاری یونیورسیتی های نمبراسکاولومالیندامدت بیشتر از پنج سال بدینسونهایت کمرنگ است که مذاکرات دررابطه جریان داردتاارتباطات همکاری تامین گردد.