تاریخچه مختصری از پوهنتون علوم طبی کابل

خلاصه ای از بیشرفت ها:

 • در سال 1932 پوهنځی طب به عنوان اولین موسسه تحصیلات عالی تاسیس شد.
 • در سال 1980 پوهنځی ستوماتولوژی و پوهنځی طب اطفال در موسسه تحصیلات عالی طبی اضافه شد و نام آن  به انستیتوت دولتی  طب کابل تبدیل گردید.
 • در سال 2004 به پوهنتون طبی کابل ارتقا نمود.
 • در سال 2005 پوهنځی طب اطفال منحل شد.
 • در سال 2005 پوهنځی نرسنک تاسیس شد.
 • در سال 2010  پوهنځی صحت عامه تاسیس شد.
 • در سال 2011  پوهنځی متمم صحی تاسیس شد.
 • در سال 2015  کمیونتی کالج تاسیس شد.
 • در سال 2016 پوهنتون طبی کابل به پوهنتون علوم طبی کابل ارتقا نمود.

تأسیس پوهنځی طب (1945-1932)

با توجه به نیاز کشور به طب مدرن و توجه پادشاه محمد نادر شاه به طبابت در یکشنبه 22 مارچ 1931 درساعت 3:00 بعد از ظهر نشست کابینه در کاخ دلگشا برگزار کرد و تصمیم گرفت تا پوهنځی طب را در کاخ دارالمان تاسیس کند.

مرحله اول: وابستگی با ترکیه از 1932-1945

از زمان تأسیس ترکیه همکاری با پوهنځی طب کابل داشت. نخست رئیس این مؤسسه داکتر رفیق بیک (ترکی) بود و سپس داکتر حسن رشاد بگ (ترکی) به عنوان رئیس انتخاب شد. در نهایت داکتر زاهیدی بیگ (ترکی) به این سمت منصوب شد. در طول این دوره، این هیات علمی هفت دوره فارغ التحصیل داشت.

مرحله دوم: وابستگی پوهنځی طب کابل با فرانسه از 1955-1946

 • در سال 1945، پرهبولانژا به عنوان رئیس پوهنځی طب کابل منصوب شد.
 • در طول این دوره، این هیات علمی ده  دوره فارغ التحصیل داشت
 • دانشکده طبی کابل قوانین و مقررات عمومی تدریس و امتحانات را ایجاد و تطبیق کرد.

مرحله سوم:  پوهنځی طب كابل در سالهای 1956-1978

 • داکتر فقیر محمد شفا به عنوان معاون دانشکده طبی کابل منصوب شد و در سال 1956 داکتر محمد عثمان انوری به عنوان اولین رئیس دانشکده طبی کابل منصوب شد.
 • یک قانون برای آموزش و یادگیری تعیین شد.
 • بانک خون تاسیس شد.
 • دانش آموزان زن در این دوره ثبت نام شده بودند.
 • بیشتر استادان افغان به ترتیب مقررات استخدام شدند.
 • انتشارات دانشکده طبی کابل توسعه یافت و کتاب های درسی به زبان فارسی منتشر شد.

مرحله چهارم پوهنځی طب کابل از سال 1978 تا 1991

 • ارتقاء پوهنځی طب کابل به مؤسسه طبی دولتی ابو علی سینا بلخی کابل.
 • مدرک لیسانس به مدرک ماستری ارتقا نمود.
 • موسسه طبی کابل به وزارت صحت عامه ملحق شد
 • کتابخانه موسسه مجهزتر شد و مرکز مطبوعاتی مدرن ومجهز با همکاری سازمان صحی جهانی تاسیس و تجهیز شد
 • تغییر شش سال تحصیلات تا هفت سال با ورود مجدد PCB.

مرحله پنجم: موسسه طبی ابو علی سینا بلخی کابل از سال 1992 تا 1996

 • در سال 1993 با توجه به جنگ داخلی، تسهیلات وزارت صحت عامه و شفاخانه 400 بستر که امکانات اداری و امکانات کار عملی  را برای این مؤسسه مهیا کرده بود.
 • در سال 1995 انستیوت طبی کابل منتقل به مکان اصلی اش شد و بازسازی پوهنتون علوم طبی کابل انجام شد.

مرحله ششم: انستیوت طبی کابل از سال 1997 تا 2001

 • انستیوت طبی کابل از وزارت صحت عامه جدا شده و به وزارت تحصیلات عالی ملحق شد.
 • در این دوره دانشجویان دختر اجازه تحصیل در این پوهنځی را نداشتند.

مرحله هفتم: انستیوت طبی کابل از سال 2001 تاکنون

 • در سال 2004 به پوهنتون طبی کابل ارتقا نمود.
 • در سال 2005 طب اطفال منحل شد.
 • در سال 2005 پوهنځی نرسنگ تاسیس شد.
 • در سال 2010 پوهنځی صحت عامه تاسیس شد
 • در سال 2011 پوهنځی صحت عامه تاسیس شد.
 • در سال 2015 کمیونیتی کالج تاسیس شد. در سال جاری پوهنتون علوم طبی کابل به طور رسمی توسط بورد طبی کالیفرنیا شناخته شد.
 • در سال 2016 پوهنتون طبی کابل به پوهنتون علوم طبی کابل ارتقا نمود.