رهنمود های تحقیقاتی و فارم ها

 1. رهنمود تهیه پیشنهاد / پلان کار تحقیقاتی:- پیشنهاد کار تحقیقی باید به شکل منظم، منطقی وعلمی بوده علاوتاُ مطابق معیار های تعین شده از طرف مرجعی باشد که پیشنهاد به آن راجع خواهد شد. مراجع مختلف در پهلوی معیار های قبول شده جهانی میتوانند بعضی معیارات را مطابق اصول و خواست های خودشان تعین نمایند مثلا پوهنتون های مختلف میتوانند میتود ها و فارم های متفاوت برای پذیرفتن پیشنهادات تحقیقات داشته باشند که محققین باید از همان معیارات پیروی نمایند. جهت دانلود رهنمود گزینه دانلود را کلیک کنید.
 2. رهنمود تهیه راپور کار / مقاله تحقیقاتی:- کار تحقیقی با خاتمه یافتن پروسه جمع آوری و تحلیل معلومات و ارقام به پایان نمیرسد. نوشتن راپور (مقاله تحقیقی) یکی از بخش های عمده کار تحقیقی میباشد. با نوشتن دقیق راپور کار (مقاله تحقیقی) و به اشتراک گذاشتن آن با دیگران میتوان در حل مشکلات موجوده کمک نمود. نوشتن مقاله تحقیقی باید به شکل منظم، منطقی وعلمی بوده علاوتاُ مطابق معیار های تعین شده از طرف مرجعی باشد که مقاله به آن راجع خواهد شد. مراجع مختلف در پهلوی معیار های قبول شده جهانی میتوانند بعضی معیار ها را مطابق اصول و خواست های خودشان تعین نمایند. مثلا پوهنتون های مختلف میتوانند میتود های متفاوت ریفرنس نویسی را ترجیح دهند که محققین و نویسنده های مقاله های عملی باید در اثنای نوشتن مقالات و آثار علمی شان از همان معیارات پیروی نمایند. جهت دانلود رهنمود بالای گزینه دانلود کلیک کنید.
 3. فورم تهیه پیشنهاد/ پلان کار تحقیقاتی
  • جهت دانلود فورم بالای گزینه دانلود کلیک کنید.
 4. چک لیست ارزیابی پیشنهاد تحقیق
  • ​جهت دانلود چک لیست بالای گزینه دانلود کلیک کنید.​
 5. چک لیست ارزیابی تهیه راپورکار یا مقاله تحقیقی
  • جهت دانلود چک لیست بالای گزینه دانلود کلیک کنید.​
 6. ضمیمه 1. رهنمود تهیه فهرست مراجع
  • جهت دانلود ضمیمه بالای گزینه دانلود کلیک کنید.​
 7. ضمیمه 2. Participant Flow Diagram
  • جهت دانلود ضمیمه بالای گزینه دانلود کلیک کنید.​