اهداف کلی :

 1. تطبیق اصلاحات اداری به همكاری وزارت تحصیلات عالی و رهنمائی كمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملكی.
 2. ایجاد اداره سیستم معلوماتی (HRMIS) برایمرکز پوهنتون و شفاخانه های مربوطه.
 3. تطبیق قوانین، مقررات، لوایح، ورهنود ها به ارتباط كاركنان خدمات ملكی در تمام امور به وقت و زمان معین آن
 4. استخدام افراد و اشخاص واجد شرایط و جذب كدر های ورزیده از طریق سیستم رقابتی و رعایت اصل شایستگی وبیطرفی
 5. مدیریت و نظارت از جریان ارزیابی اجراات كاركنان خدمات ملكی و اتخاذ تصامیم در امر تطبیق و نتایج بعدی آن جهت ارتقای قدم ها در چوكات سیستم جدید رتب ومعاشات
 6. تنظیم دفاتر سوانح و امور ذاتی كاركنان خدمات ملكی پوهنتون طبی کابل و مربوطات ان درج تمام معلومات در دیتابس مربوط منابع بشری
 7. تنظیم و بررسی نیاز سنجی آموزشی و ترتیب پلان ها و اجرای برنامه های آموزشی غرض ارتقای ظرفیت
 8. طرح، ترتیب، تنظیم وانكشاف تشكیلات اداره نظر به استراتیژی ونیازمندی های داخلیKMU
 9. تطبیق سیستم جدید رتب ومعاشات در KMU  ومربوطات ان
 10. پلان گذاری منابع بشری در درپوهنتون و مربوطات پوهنتون
 11. رسیدگی به شکایات کارکنان مربوطه
 12. مدیریت مسایل مربوط به صحت و مصئونیت کارکنان
 13. -معرفی کارکنان پوهنتون به برنامه های آموزشی داخلی و خارجی
 14. تشخیص حجم کار ریاست ها، تعیین دیپارتمنت ها، تحلیل وظایف و ایجاد لوایح وظایف هر بست
 15. -تنظیم راپورهای حاضری برای اجرای معاشات پرسونل معاشات  

فشرده دست اورد ها طبق اهداف وظیفوی:

 1. اعلان بست ها و راه اندازی پروسه امتحانات رقابتی آزاد بمنظور پر ساختن بست های کمبود.
 2. نظارت از ترتیب پروپوزل تشکیلاتی سال 1394.
 3. نظارت از ترتیب لایحه وظایف بیت های تزئیدی.
 4. نظارت از طی مراحل اسناد ترفیعات دولتی استادان.
 5. ارزیابی و طی مراحل اسناد ارزیابی مامورین و اجیران مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی.
 6. نظارت از راپور معاشات، حاضری مامورین و دفاتر سوانح.
 7. مطالعه  و تحلیل ساختار تشکیلاتی بصورت دوامدار.
 8. اجرای موفقانه پروسه نیاز سنجی عمومی پرسونل در مرکز، شفاخانه ها و کلینیک های مربوطه.
 9. طرح  و تدویر برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت کارمندان و تدویر ورکشاپ.
 10. ایجاد اداره سیستم معلوماتی صحی (HMIS) در پوهنتون طبی کابل و شفاخانه های تدریسی مربوطه.
 11. تربیه سه تن از کارمندان این اداره به سویه آموزگار برنامه های آموزشی به همکاری اداره حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری که در وزارت تحصیلات عالی برگزار گردید.
 12. تطبیق پروسه امتحان رقابت آزاد برای بست های کمبود در مطابقت به قوانین نافذه کشور.
 13. اجرای به موقع امور تقاعد، تقرر، تبدیل، انفکاک و سایر امور استادان، مامورین و اجیران.
 14. اجرای پروسه نیاز سنجی و دریافت نقاط قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها در سطح پوهنتون طبی کابل و شش شفاخانه تدریسی مربوطه.
 15. بلند بردن سطح دانش و مهارت های کارمندان اداری از طریق برگزاری ورکشاپ ها.