اهداف و دست آورد ها

اهداف:

 1. شفافیت و امانت داری در اجرای حواله های معاشاتی و مصارفاتی .

 2. تطبیق قوانین، مقررات، اصول نامه و متحد المال ها در پیشبرد امورات کاری .

 3. ترتیب بودجه عادی پوهنتون طبی کابل، شفاخانه ها و کلینک های تدریسی مربوطه آن طبق نیازمندی ها .

 4. صرفه جوئی در بخش مصارف تخصیصات .

 5. جمع آوری عواید پوهنتون طبی کابل، انتقال وجوه آن به حساب واردات دولت و همچنان گسترش منابع عایداتی با در نظر داشت مقرره استقلالیت مالی پوهنتون ها .

 6. تامین ارتباطات سالم با سایر شعبات پیرامون تحقق امورات محوله .

دست آورد ها:

 1. پوهنتون طبی کابل اولین پوهنتون در سطح پوهنتون ها بوده که با در نظر داشت مقرره استقلالیت مالی پوهنتون ها حساب بانکی افتتاح نموده است.

 2. ترتیب بودجه پوهنتون طبی کابل طبق ضروریات و نیازمندی ها.

 3. امور محوله در روشنایی قوانین، مقررات، اصولنامه و متحدالمال ها اجراات صورت گرفته است.

 4. تجهیز بخش های مربوطه از منابع تکنالوژیکی غرض بهبود روند کاری.

 5. تبدیل فورمه جات بخش های مالی از سیستم کلاسیک (قلمی) به شکل کمپیوتری.

 6. فهرست و فایلنگ اسناد بخش های مربوطه در کارتن دوسیه ها.

 7. آموزش و راهنمایی متداوم کارمندان جدیدالتقرر مربوطه در امورات کاری شان.

 8. ایجاد دفتر (م 40) برای ثبت معاشات و سایر امتیازات پرسونل پوهنتون طبی کابل.