اهداف 

تربیه نسل جوان (محصلین پوهنحی علوم متمم طبی پوهنتون علوم طبی کابل ) مطابق به نیازمندی های جامعه و معیار های ملی وبین المللی.

پروگرام آموزشی تکنالوژی و انستیزی علاوه براینکه فلسفه آموزشی را تامین می کند ، مطابق کریکولم تعیین شده از طرف پوهنتون به محصل در موضوعات اختصاصی تکنالوژی طبی و انستیزی آموزش داده می شود و در پایان محصل می تواند توانای های که شایسته کار عملی است بدست آورد. وقتی که محصل فارغ التحصیل می شود در اجتماع کمبود تکنالوجیست و انستیزیست جبران شده و میتوانند فعالیتهای همکارانه در جهت بهبود دادن صحت شخص فامیل و اجتماع داشته باشد.

  • دانش عالی به منظور امکانات عرضه خدمات مساویانه برای همه افراد.
  • این افراد باید بدانند تا در سیستم صحی به منظور تداوی وقایه چگونه فعالیت نمایند.
  • به منظور ارجاع منابع انسانی در راستای صحت اجتماعی ، هر تکنیشن باید برای کمک به جوامع ، فرد متخصص باشد.
  • هر تکنیشن، دکتوران را در جهت تشخیص قطعی و اصول تداوی کمک نماید.
  • بالاخره برای تداوی موثرانه و عاری از اشتباه مریضان نیاز است تا تکنیشن های عالی و متخصص داشته باشیم.