اهداف

برنامه آموزش نرسنگ در پوهنتون طبی کابل، فارغین را در سطح اکادمیک آماده می کند. این برنامه آموزشی فارغین را قادر می سازد تا اجراکنندگان با مهارت نرسنگ باشند، برای آموزش مسلک نرسنگ آماده شوند، کیفیت بیشتری را کسب نمایند و به صورت فعال در افزایش و ارتقای صحت افراد، خانواده، جوامع و ملت بکوشند.

فارغین پوهنحی نرسنگ قادر خواهند بود تا:

·        در مراقبت نرسنگ از یک چارچوب کامل بررسی، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی در سیستم خدمات صحی و هم چنین در بخش شفاخانه استفاده کنند.

·        از منابع مختلف اطلاعاتی برای تحلیل وضعیت موجود استفاده کنند تا مشکلات را مشخص نمایند و برنامه های برای حل آن پیشنهاد نمایند.

·        تصامیم را براساس شواهد و ملاحظات اخلاقی گرفته و از آن دفاع نمایند.

·        بین اعضای جامعه، افراد و خانواده ها و موضوعات و مسلک های صحی ارتباط برقرار نمایند.

·        خدمات مراقبتهای معالجوی و وقایوی برای امراض ساری، مشکلات فیزیکی و روانی و ناتوانی برای مردم در تمام سنین اجرا نمایند.

·        از دانش جدید برای ارائه خدمات در داخل ساحات خاص مانند خدمات مادر و طفل، بخش مراقبتهای ویژه، صحت عامه و قابلگی جامعه استفاده نمایند.

·        با خانواده ها و سایر کارکنان خدمات صحی کار نموده و به آنها آموزش دهند تا خدمات و مراقبتهای صحی تآمین گردد.

·        از استراتژیهای اساسی نرسنگ جهت ارتقای خدمات صحی مانند دوا دادن، پانسمان و سایر مراقبتها استفاده نمایند و خدمات طبی را در دیگر واحدهای سیستم صحی حمایت نمایند.

·        از معلومات ثبت شده و تحلیل شده برای تحقیقات و تضمین کیفیت استفاده نموده و نظر بدهند.

·        با سیستم مراقبت صحی همکاری و در ایجاد سیاستهای آن  مشارکت نمایند.