اهداف

  • آموزش محصلین در سطح ماستری(DMD) در راستای طب دندان
  • ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی
  • انجام تحقیقات علمی و برگزاری کانفرانس ها و ورکشاپ ها
  • معیاری ساختن روش های تدریس
  • تجدید و انکشاف مداوم کورکولم پوهنحی ستوماتولوژی مطابق به حالت پتالوژیک و نیازمندی جامعه در عرضه خدمات صحی در راستای طب دندان
  • تنظیم لکچر ها و کار عملی برای محصلین و ستاژر ها
  • تجهیز لابراتوار ها و دیپارتمنت ها
  • ارتقای کلنیک کدری ستوماتولوژی به شفاخانه کدری ستوماتولوژی ( نوسازی شفاخانه کدری ستوماتولوژی)
  • ارتباط دادن پوهنحی ستوماتولوژی با پوهنحی های ملی در سطح کشور و بین المللی
  • داشتن بودیجه مستقل