اهداف

در مطابقت با دیدگاه و رسالت های ذکر شده پوهنحی طب اهداف ذیل را دنبال مینماید:

 1.  جذب محصل با کیفیت که توانایی پیشبرد تحصیلات طب را داشته باشد
 2.  فراهم سازی کریکولم و نصاب درسی معیاری بصورت خاص مطابق با نیازمندی کشور و در بعد وسیع مطابق با نیاز منطقه و جهان
 3.  استخدام استادان و بکار گیری با کیفیت و ظرفیت معیاری جهت تدریس و ارائه مشوره های تحصیلی
 4.  فراهم سازی شرایط و امکانات مناسب تحصیلی که جوابگوی تحصیل معیاری در رشته طب باشد
  •  مواد آموزشی و کتب درسی
  • لابراتوار های مجهز و صنف های درسی و کتابخانه مطابق با نیاز تدریس
  • تسهیلات کار های عملی و ستاژ در شفاخانه ها و کلینیک ها
  • تسهیلات لازمی اضافی که مستلزم یک محیط تحصیلی میباشد
   • تسهیلات ایمنی و امنیتی
   • تسهیلات دسترسی به آب و حفظ الصحه
   • ساحه سبز تفریحی و تسهیلات ورزشی
   • تسهیلات کانتین
   • تسهیلات اجرای مراسم مذهبی
   • تسهیلات کلینیک و مشوره های روانی
 5. تلاش در جهت تضمین کیفیت و اعتبار دهی پوهنحی در سطح منطقه و جهان

 

برنامه ها

جهت نیل به اهداف تعیین شده برنامه هایی تنظیم شده است که در ذیل تذکر میرود

 1. برنامه اول
  • ​ارتقای ظرفیت استادان
   • آموزش لسان خارجی(انگلیسی و فرانسوی): این آموزش بیشتر در مورد لسان انگلیسی بوده و طوری در نظر گرفته شده است که در ظرف سه سال همه استادان مهارت کافی لسان برای آماده ساختن و پیشبرد دروس، استفاده از منابع علمی و تحقیقاتی و پیدا نمایند و بتوانند در سیمینار ها، ورکشاپ ها و کنگره های بین المللی ازین مهارت استفاده نمایند.
   • استفاده از بورس های قصیر المدت برای آشنایی با پیشرفت های جدید و به روز ساختن معلومات و مهارت طبی که برای 50 تن از استادان در طول 5 سال برنامه ریزی شده است. این سهولت ها از امکانات وزارت تحصیلات عالی و ایجاد توأمیت های بین پوهنتونی ایجاد شود.
   • بورس های طویل مدت جهت دریافت دیپلوم های ماستری و دکتورا که باز هم میتواند با استفاده از امکانات وزارت تحصیلات عالی، ایجاد توأمیت ها و تشبث شخصی فراهم شود. در ظرف 5 سال آینده انتظار میرود تا 20 - 24 استاد بتوانند چنین دیپلوم را بدست آورند.
   • اشتراک فعال در سیمینار ها و کنفرانس های ملی و بین المللی که در ارتفای ظرفیت یک رکن اساسی میباشد
  • ارتقای ظرفیت محصلین
   • آموزش لسان خارجی برای استفاده از منابع خارجی برای آموزش بهتر و آماده شدن برای تحصیلات پیشرفته تر در کشور های خارجی البته با توجه به اینکه توأمیت پوهنتونی با پوهنتون لیون 1 فرانسه ایجاد شده است محصلین با ظرفیت عالی ازین همکاری و تسهیلات آن مستفید خواهند شد.
   • بورس های کوتاه مدت در دوران تحصیل سالانه برای 4 - 5  محصل که سویه لسان انگلیسی و  فرانسوی شان بهتر باشد به کشور هالند برای ستاژ های طبی و فرانسه برای ستاژ های لسان.علاوتاً در یک تعداد فیستوال ها و رقابت های بین المللی محصلین نیز میتوانند اشتراک نمایند.
 2. ایجاد دیپارتمنت های جدید و انکشاف ظرفیت دیپارتمنت ها
  •  ​دیپارتمنت های سوختگی، ریکانسترکتیف، الرژی، امراض معافیتی و انکولوژی در برنامه 5 سال آینده قرار دارد تا بتواند کمبودات اکادمیک و عرضه خدمات را مرفوع نماید
  •  ایجاد برنامه های تریننگ در دیپارتمنت هاییکه تا فعلاً ترینی ندارند و یا تازه تؤسیس میگردند تا بتواند جوابگوی نیاز آموزش تخصصی مسلکی در رشته های اختصاصی باشد.
  • کنفرانس ها و سمپوزیم ها در دیپارتمنت ها و بین دیپارتمنت های مختلف تا بتواند داشته ها و دریافت های علمی به اشتراک گذاشته شود و تدریجاً ظرفیت ها ر اً چنان تقویت نماید که توانایی پیشبرد و تدویر کنفرانس ها، سمپوزیم ها و کنگره های بین المللی ایجاد گردد.
 3. انکشاف و بازنگری کریکولم درسی
  • باز نگری کریکولم یک بار در هر 3 -5 سال صورت گیرد تا نیازمندی های جدید آموزشی در آنجا باز نموده نواقص و کمبودی ها مرفوع گردد. جهت تقویت ظرفیت ها درین راستا تریننگ ها، ورکشاپ ها و سیمینار ها مد نظر است.
 4. اصلاح و انکشاف سیستم درسی و اداری پوهنحی
  • ​ایجاد بست معاونیت پوهنحی، سپردن وظیفه مدیر عمومی تدریسی به یک استاد در مرحله ابتدایی مإثریت دارد. ارتقای ظرفیت با ایجاد امکانات تریننگ ها لیدر شپ و اداره، ثبت اسناد و ارقام در یک دیتابیز مرکزی و انکشاف سیستم های معیاری نظارتی که بتواند رهگشای تضمین بهتر کیفیت و اعتبار دهی برای پوهنحی گردد.