عملکرد های واحد تضمین کیفیت و اعتبار دهی

 • تسهیل رسالت و اهداف پوهنتون برای افزایش کیفیت، ارتباط، آموزش، یادگیری و پاسخ به روند جهانی در آموزش و پرورش با کیفیت.
 • هدایت و کمک به برنامه ارائه اشخاص به عنوان مثال دیپارتمنت ها، پوهنځی ها و موسسات پوهنتون  برای تعریف اهداف برنامه
 • توسعه استانداردها و معیارها  برای فعالیت های مختلف علمی و اداری پوهنتون
 • سازماندهی ورکشاپ ها، سمینارها و آموزش مناسب برای ظرفیت سازی و ارتقای فرهنگ تضمین کیفیت در تمام سطوح پوهنتون
 • تسهیل ایجاد آموزش مبتنی بر دستاورد و آموزش شاگرد محوری در سراسر پوهنتون با استفاده از تکنولوژی برای یک فرایند تدریس و یادگیری مشارکتی.
 • بررسی روش های موجود برای بهبود بیشتر از تحویل آموزش و یادگیری
 • پشتیبانی از برنامه مطالعه، وادار نمودن واحدهای علمی  به انجام ارزیابی خودی ، بررسی دقیق خارجی و پیاده سازی این روند تضمین کیفیت در سطح برنامه
 • تسهیل تصویب موجودیت ارائه برنامه جدید و برنامه های جدید برای اشخاص موجود با استفاده از  روش های مناسب تضمین کیفیت
 • توسعه سیستم دیتابیس که حاوی اطلاعات مربوط به تضمین کیفیت، در دسترس همه ذینفعان خواهد بود
 • یک برنامه استراتژیک تضمین کیفیت برای هر 5 سال و اطمینان از اجرا و نظارت و دستاوردهای آن، این طرح مورد بحث و تایید شده توسط کمیته تضمین کیفیت  پوهنتون و ارسال شده به QAAD
 • آماده سازی و تولید یک گزارش نظارت سالانه تضمین کیفیت که مورد بحث و تایید توسط کمیته تضمین کیفیت پوهنتون قرار گرفته و پس از آن به QAAD ارسال خواهد شد.
 • ارائه ورودی در بهبود کیفیت آموزش و یادگیری به پلان توسعه استراتژیک پوهنتون
 • توصیه مدیریت پوهنتون ، پوهنځی ها  و  دیپارتمنت ها به تضمین کیفیت، مسائل مرتبط و آماده شدن بودجه دقیق بهIQAU