معاونیت مالی و اداری

ازبدو تاسیس پوهنحی طب، انستیتوت طب کابل و پوهنتون علوم طبی کابل معاونیت مالی و اداری در تشکیلات این مرجع وجود داشته و شعبات مختلف تحت اثر این معاونیت ایفای وظیفه مینمایند.

وظایف عمده واساسی معاونیت مالی و اداری پوهنتون علوم طبی کابل:

 • ترتیب پلان کاری سالانه برای شعبات مختلف ومشخص نمودن استقامت کاری شعبات مربوطه.
 • نظارت وکنترول ازاجراات یومیه شعبات مربوطه
 • نظارت ازاموراستخدام,تقرروتبدل,تقاعد,انفکاک,مکافات،مجازات وغیره امورذاتی
 • دفاع ازبودجه ونظارت ازتحقق آن درشعبات مربوطه
 • همکاری باپوهنحی هاومعاونیت های امور محصلان،معاونیت علمی،معاونیت امورموسسات صحی وپوهنتون طبی کابل
 • تدویرکورسهای ارتقای ظرفیت مامورین خدمات ملکی
 • ترتیب بودجه سالوار وطرح مصارف آن مطابق پلان مطروحه مطابق رهنمای های قانون و مقررات
 • نظارت ازامورات قراردادها،خریداری ها،حفظ ومراقبت تعمیرات،تهیه سامان آلات،وسایل موردضرورت وسایروظایف مربوطه.

سایر شعبات که تحت نظر معاونیت مالی و اداری فعالیت مینمایند قرارذیل اند:

 • آمریت منابع بشری
 • آمریت تهیه و تدارکات و خدمات
 • آمریت مالی وحسابی