پوهنتون علوم طبی کابل درحال حاضر دارای پنج فاکولته می باشد:

 

  1. فاکولته طب
  2. فاکولته ستوماتولوژی
  3. فاکولته نرسنگ
  4. فاکولته صحت عامه
  5. فاکولته علوم متمم صحی

 دوره تحصیل در فاکولته هاي مختلفه پوهنتون طبی علوم کابل:

فاكولته طب:

  مدت تحصیل7سال(PCB مدت1سال،بیسک ساینس2سال،کلینیک3سال وستاژ مدت1سال).

فاكولته ستوماتولوژي:

 مدت تحصیل 6 سال(PCB مدت1سال،بیسک ساینس2سال،کلینیک2سال،ستاژمدت1سال).

فاكولته نرسنگ:

 مدت تحصیل4سال(بيسك ساينس1سال،کلینیک2.5سال،ستاژمدت یک سمستر).

فاكولته صحت عامه:

 مدت تحصیل4سال(بيسك ساينس1سال،موضوعات مسلکی،ستاژوکارهای عملی3سال ).

 فاکولته متمم صحی:

 مدت تحصیل4 سال( بيسك ساينس1سال،کلینیک2سال وکارهای عملی  یکسال).