آدرس الکترونیکی پوهنتون:

 1. ویب سایت:  https://kums.edu.af
 2. ایمیل رسمی پوهنتون:  info@kums.edu.af
 3. شماره تلیفون : 0093202500327

آدرس های الکترونیکی هیئت رهبری پوهنتون علوم طبی کابل:

 1. پوهاند دوکتور وحیدالله مومند رئیس پوهنتون علوم طبی کابل  momand@kums.edu.af

 2. پوهاند دوکتور شمس الرحمن رحمانی معاون علمی پوهنتون علوم طبی کابل rahmanis.vcaa@kums.edu.af

 3.  محمد اکبر صافی معاونیت مالی و اداری پوهنتون علوم طبی کابل akbar.safi@kums.edu.af

 4. پوهنوال احمد ضیاء یوسفزی معاون امورمحصلان پوهنتون علوم طبی کابل  zia.yosufzai2014@kums.edu.af 

 5. پوهاند دوکتور محمد فرید عادل معاون موسسات صحی پوهنتون علوم طبی کابل farid.adel@kums.edu.af

 6. پوهنمل دوکتور محمد اسماعیل زمان رئیس پوهنحی معالجوی izaman@kums.edu.af

 7.  پوهندوی محمد اسحاق محمدی رئیس پوهنحی نرسنگ و قابلگی   mohammad.isaq.m@kums.edu.af

 8. پوهندوی دوکتور راضیه ربعیزاده رئیس پوهنحی ستوماتولوژی dr.razia@kums.edu.af

 9. پوهنیار دوکتور اجمل سباوون رئیس پوهنحی صحت عامه sabawoon@kums.edu.af

 10. پوهنیار دوکتور کریم الله شهپر رئیس پوهنحی علوم متمم صحی karimullah_shahpar@kums.edu.af 

 11. پوهنوال دوکتور محمد فرید برنایار رئیس انکشاف تحصیلات  barnayar@kums.edu.af

 12. پوهندوی دوکتورمحمد اکبر سدید رئیس شفاخانه تدریسی علی آباد akbarsadeed@kums.edu.af 

 13. پوهاند دوکتور عبدالحی ولی رئیس شفاخانه تدریسی میوند  abdulhaywali@kums.edu.af

 14. پوهنوال دوکتور زبیده ژواک آمر کلنیک نسائی ولادی dr.zobaida@kums.edu.af

 15. پوهندوی دوکتور شیرمحمد امیرزاده آمر شفاخانه تدریسی چشم   samirzada.d.ueh@kums.edu.af

 16. پوهندوی دوکتور محمد عثمان ریاض آمر کلینیک تدریسی ستوماتولوژی  oriaz.d.dtcl@kums.edu.af

 17. پوهنیار دوکتور محمد رمضان کریمی رئیس انستیتوت امراض قلبی ramazan.karimi@kums.edu.af 

 18. پوهاند دوکتور  عبدالواسع سلطانی  سرپرست آمریت مرکز تحقیقات علمی پوهنتون علوم طبی کابل  sultani@kums.edu.af