آدرس الکترونیکی پوهنتون:

 1. ویب سایت:  https://kums.edu.af
 2. ایمیل رسمی پوهنتون:  info@kums.edu.af
 3. شماره تلیفون : 0093202500327

آدرس های الکترونیکی هیئت رهبری پوهنتون علوم طبی کابل:

 1. پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل  szarif.ch.kmu@kums.edu.af

 2. پوهاند دوکتور شمس الرحمن رحمانی معاون علمی پوهنتون علوم طبی کابل rahmanis1000@gmail.com

 3. محمد اکبر صافی سرپرست معاونیت مالی و اداری پوهنتون علوم طبی کابل safiakbar@gmail.com

 4. پوهنوال احمد ضیاء یوسفزی معاون امورمحصلان پوهنتون علوم طبی کابل  zia.yosufzai2014@kums.edu.af 

 5. پوهاند دوکتور محمد فرید عادل معاون موسسات صحی پوهنتون علوم طبی کابل dradel818@yahoo.com

 6. پوهنمل دوکتور محمد اسماعیل زمان رئیس پوهنحی معالجوی dr.ismailzaman@gmail.com

 7.  پوهندوی محمد اسحاق محمدی رئیس پوهنحی نرسنگ و قابلگی   mohammad.isaq.m@kums.edu.af

 8. پوهندوی دوکتور راضیه ربعیزاده رئیس پوهنحی ستوماتولوژی dr.raziar@gmail.com

 9. پوهنیار دوکتور اجمل سباوون رئیس پوهنحی صحت عامه sabawoonajmal@gmail.com

 10. پوهنیار دوکتور کریم الله شهپر رئیس پوهنحی علوم متمم صحی karimullah_shahpar@kums.edu.af 

 11. پوهنوال دوکتور احمد فرید برنایار رئیس انکشاف تحصیلات  fbarnayar1965@gmail.com

 12. پوهندوی دوکتورمحمد اکبر سدید رئیس شفاخانه تدریسی علی آباد akbarsadeed@yahoo.com 

 13. پوهاند دوکتور عبدالحی ولی رئیس شفاخانه تدریسی میوند  abdulhaywali@gmail.com

 14. پوهنوال دوکتور زبیده ژواک آمر کلنیک نسائی ولادی drzu.cure2@gmail.com

 15. پوهندوی دوکتور شیرمحمد امیرزاده آمر شفاخانه تدریسی چشم   samirzada.d.ueh@kums.edu.af

 16. پوهندوی دوکتور محمد عثمان ریاض آمر کلینیک تدریسی ستوماتولوژی  oriaz.d.dtcl@kums.edu.af

 17. پوهنیار دوکتور محمد رمضان کریمی رئیس انستیتوت امراض قلبی 

 18. پوهاند دوکتور  عبدالواسع سلطانی  سرپرست آمریت مرکز تحقیقات علمی پوهنتون علوم طبی کابل  

 19.  آمر استادان 

 20. محمد احسان باتور آمریت تکنالوژی معلوماتی و ارتباط و آگاهی عامه  ihsan.batoor1@gmail.com

 21. پوهنمل پشتنه بنائی احمدزی آمر کمیونیتی کالج Pbanayee@gmail.com