آدرس الکترونیکی پوهنتون:

 1. ویب سایت:  https://kums.edu.af
 2. ایمیل رسمی پوهنتون:  info@kmu.edu.af

آدرس های الکترونیکی هیئت رهبری پوهنتون علوم طبی کابل:

 1. پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل  szarif.ch.kmu@kmu.edu.af

 2. پوهاند دوکتور شمس الرحمن رحمانی معاون علمی پوهنتون علوم طبی کابل rahmanis1000@gmail.com

 3. محمد اکبر صافی سرپرست معاونیت مالی و اداری پوهنتون علوم طبی کابل safiakbar@gmail.com

 4. پوهنوال احمد ضیاء یوسفزی معاون امورمحصلان پوهنتون علوم طبی کابل  zia.yosufzai2014@kmu.edu.af 

 5. پوهاند دوکتور محمد فرید عادل معاون موسسات صحی پوهنتون علوم طبی کابل dradel818@yahoo.com

 6. پوهنمل دوکتور محمد اسماعیل زمان رئیس پوهنحی معالجوی dr.ismailzaman@gmail.com

 7.  پوهندوی محمد اسحاق محمدی رئیس پوهنحی نرسنگ و قابلگی   mohammad.isaq.m@kmu.edu.af

 8. پوهندوی دوکتور راضیه ربعیزاده رئیس پوهنحی ستوماتولوژی dr.raziar@gmail.com

 9. پوهنیار دوکتور اجمل سباوون رئیس پوهنحی صحت عامه sabawoonajmal@gmail.com

 10. پوهنیار دوکتور کریم الله شهپر رئیس پوهنحی علوم متمم صحی karimullah_shahpar@kmu.edu.af 

 11. پوهنوال دوکتور احمد فرید برنایار رئیس انکشاف تحصیلات  fbarnayar1965@gmail.com

 12. پوهاند دوکتورمحمد معصوم عزیزی رئیس شفاخانه تدریسی علی آباد   mazizi.dr.athosp@kmu.edu.af

 13. پوهنوال دوکتور عبدالحی ولی رئیس شفاخانه تدریسی میوند  abdulhaywali@gmail.com

 14. پوهنوال دوکتور زبیده ژواک آمر کلنیک نسائی ولادی drzu.cure2@gmail.com

 15. پوهندوی دوکتور شیرمحمد امیرزاده آمر شفاخانه تدریسی چشم   samirzada.d.ueh@kmu.edu.af

 16. پوهندوی دوکتور محمد عثمان ریاض آمر کلینیک تدریسی ستوماتولوژی  oriaz.d.dtcl@kmu.edu.af

 17. پوهاند دوکتور محمود گل کوهدامنی رئیس انستیتوت امراض قلبی mkohdamani.dr.mthosp@kmu.edu.af

 18. پوهاند دوکتور عبدالواسع سلطانی سرپرست آمریت مرکز تحقیقات پوهنتون علوم طبی کابل  drwassaysultani@hotmail.com

 19. پوهنیار شفیع الله روغمل آمر استادان  shafiullah.roghmal@kmu.edu.af 

 20. محمد معصوم احمدیار سرپرست آمریت تکنالوژی معلوماتی و ارتباط و آگاهی عامه  hamayon.43@gmail.com

 21. پوهنیار پشتنه بنائی احمدزی آمر کمیونیتی کالج Pbanayee@gmail.com