آموزش الکترونیکی

 پوهنتون علوم طبی کابل مطابق به پلان ستراتیژیک خود آموزش الکترونیکی را جزء برنامه های تدریسی خود برای محصلان این نهاد دارد،که این امر تحت نظر شعبه کمپیوتر بر آورده می شود.

ازجانب دیگر،پروگرام های آموزشی کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی برای کادرعلمی وک ارمندان به شکل کورس های آموزشی تدریس میگردد.

پوهنتون علوم طبی کابل ویدیو کنفرانس را ایجاد نموده است که عندالموقع با IAEA و یونیورستی لایدن کشور هالند از این طریق وصل و تبادل نظر صورت می گیرد، متشکل از پنج صنف مجهز با وسایل Video  - Audio و یک Training Room با بیست کمپیوتر میباشد.

باایجادمرکزتقویه لسان انگلیسی وایجاد سب دیپارتمنت English for Specific Purpose (ESP) لسان انگلیسی اساتید محترم پوهنتون علوم طبی تقویه میگردد ومحصلین محترم بخواهندهر چه بیشترلسان انگلیسی خویش راضمن تدریس انگلیسی داخل نصاب تحصیلی تقویه نمایند،ازاین مرکزآموزشی استفاده می نمایند.