تماس با شفاخانه

نمبر تیلفون  : 93744383330 +

آدرس : شفاخانه کادری چشم مقابل برج شهرارا

shir.amirzada@gamil.com ایمیل: