تماس با ما  : -

رياست شفاخانه -                          تيلفون  2100447 – 020

سرطبيب شفاخانه  -                       تيلفون  2102913 - 020

امريت مالي واداري -                     تيلفون  2102914 -020

امريت نرسنگ  -                          تيلفون       2103150 – 020

ادرس الكترونيكي   -                     maiwandhospital@yahoo.com