ساختار حالت فعلي پوهنتون علوم طبي كابل

اين پوهنتون یک رئيس عمومی دارد رئيس فعلي اين پوهنتون پوهاند دوكتور شیرين آقا ظريف که يكي ازپروفيسوران ديپارتمنت داخله شفاخانه علي آباد مي باشد، به تاريخ 1390/03/11 بحيث رئيس مقرر گردید.

ازبدو تاسیس پوهنحی طب، انستیتوت طب کابل و پوهنتون علوم طبی کابل معاونیت مالی و اداری در تشکیلات این مرجع وجود داشته و شعبات مختلف تحت اثر این معاونیت ایفای وظیفه مینمایند.

وظایف عمده واساسی معاونیت مالی واداری پوهنتون طبی کابل:

 1. ترتیب پلان کاری سالانه برای شعبات مختلف ومشخص نمودن استقامت کاری شعبات مربوطه.
 2. نظارت وکنترول ازاجراات یومیه شعبات مربوطه
 3. نظارت ازاموراستخدام,تقرروتبدل,تقاعد,انفکاک,مکافات،مجازات وغیره امورذاتی
 4. دفاع ازبودجه ونظارت ازتحقق آن درشعبات مربوطه
 5. همکاری باپوهنحی هاومعاونیت های امور محصلان،معاونیت علمی،معاونیت امورموسسات صحی وپوهنتون طبی کابل
 6. تدویرکورسهای ارتقای ظرفیت مامورین خدمات ملکی
 7. ترتیب بودجه سالوار وطرح مصارف آن مطابق پلان مطروحه مطابق رهنمای های قانون و مقررات
 8. نظارت ازامورات قراردادها،خریداری ها،حفظ ومراقبت تعمیرات،تهیه سامان آلات،وسایل موردضرورت وسایروظایف مربوطه.

سایر شعبات که تحت نظر معاونیت مالی و اداری فعالیت مینمایند قرارذیل اند:

 1. آمریت منابع بشری
 2. آمریت تهیه و تدارکات و خدمات
 3. آمریت مالی وحسابی
 4. آمریت ارتباطات و آگاهی عامه

وظایف عمده واساسی معاونیت مالی واداری پوهنتون طبی کابل :

 1. ترتیب پلان کاری سالانه به شعبات مختلف ومشخص نمودن استقامت کاری شعبات مربوطه .
 2. نظارت وکنترول ازاجراات یومیه شعبات مربوطه
 3. نظارت از امور استخدام , تقرر و تبدل, تقاعد, انفکاک, مکافات ومجازات وغیره امورذاتی
 4. دفاع ازبودیجه ونظارت ازتحقق آن درشعبات مربوطه
 5. همکاری با پوهنحی ها ومعاونیت های امور محصلان، معاونیت علمی،معاونیت امورموسسات صحی پوهنتون طبی کابل
 6. تدویرکورسها ارتقای ظرفیت مامورین خدمات ملکی
 7. ترتیب بودیجه سالوار وطرح مصارف آن مطابق پلان مطروحه مطابق رهنمای های قانون ومقررات
 8. نظارت ازامورات قراردادها، خریداری ها، حفظ ومراقبت تعمیرات، تهیه سامان ووسایل موردضرورت وسایروظایف مربوطه .