اعلان بست های کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل

اعلان یک بست دیپارتمنت نسائی ولادی پوهنحُی طـب پوهنتون علوم طبی کابل  بار اول دور دوم:

دیپارتمنت نسائی ولادی پوهنحُی طـب پوهنتون علوم طبی کابل به یک تن عضو کادر علمی در رشته ذیل به سویه داکتر، ماستر و MD ضرورت دارد اشخاص علاقمند که شرایط شمولیت به کادر را طبق قانون موسسات تحصیلات عالی و لایحه پذیرش تکمیل نموده باشند رسانیده میشود تا درخواست های شان را همراه با اصل تذکره، دیپلوم فراغت و ترانسکریپت الی 30 دلو 1397 به معاونیت علمی پوهنتون علوم طبی کابل بسپارند.

پوهنتون علوم طبی کابل به تعداد ده تن اعضای کادر علمی در رشته های ذیل به سویه داکتر، ماستر وMD ضرورت دارد اعلان (بار سوم دور دوم):

1ـ  دیپارتمنت داخله قلبی  وعائی وهضمی ( 3 ) بست برای سال 1397 (بار سوم)

2ـ  دیپارتمنت توبر كلوز وانتا ني ( 2 ) بست برای سـال 1397 (بار سوم)

3ـ عامه ديپــــــارتمنت داخله قلبي وتنفسي ( 1 ) بست براي ســـال 1397 (بار سوم)

4ـ  ديپارتمنت  یورلوژی ( 1 ) بست بــــراي سال 1397 (بـار سوم)

5ـ  ديپارتمنت عقلی وعصبی ( 1 ) بست بــــراي سال 1397 (بار سوم)

6ـ پوهنحُي نرسنگ ديپارتمنت صحـت جامعـه ( 1 ) بست براي ســــــال 1397 (بار سوم)

7ـ ديپارتمنت  نیوناتولوژی ( 1 ) بست بــــراي سال 1397 (بـار سوم)

 

پوهنتون علوم طبی کابل به تعداد یازده تن اعضای کادر علمی در رشته های ذیل به سویه داکتر، ماستر وMD ضرورت دارد اعلان (بار دوم دور دوم):

1-   دیپارتمنت چشم ( 1 ) بست برای سـال 1397 بار دوم

2ـ   دیپارتمنت جـراحی عاجل ( 2 ) بست برای سـال 1397 بار دوم

3ـ پوهنحُي ستوماتولوژی ديپارتمنت داخله ستوماتولوژی ( 1 ) بست براي سال 1397 بار دوم

4ـ  ديپارتمنت اندوکرنیولوژی ( 1 ) بست براي سال 1397 بار دوم

5 ـ  پوهنحُي ستوماتولوژی ديپارتمنت اورتودنسی ( 1 ) بست براي سال 1397 بار دوم

6 ـ  ديپارتمنت  هستولوژی ( 1 ) بست بــــراي سال 1397  بار ادوم

7 ـ  ديپارتمنت  انستیزی ( 1 ) بست بــــراي سال 1397 بـار ادوم

8ـ  ديپارتمنت پتالوژی ( 2 ) بست بــــراي سال 1397 بار دوم

9 ـ  ديپارتمنت فزیک (1) بست بــــراي سال 1397 بـار دوم

 

پوهنتون علوم طبی کابل به تعداد سه تن اعضای کادر علمی در رشته های ذیل به سویه داکتر، ماستر وMD ضرورت دارد اعلان (بار اول دور دوم):

1ـ  دیپارتمنت جـراحی بطنی ( 1 ) بست برای سـال 1397 بار اول

2- دیپارتمنت جراحی صدری قلبی عائی ( 1) بست برای سال 1397 باراول

3 –  دیپارتمنت فـزیولوژی ( 1 ) بست برای سـال 1397 بار اول

 

پوهنتون علوم طبی کابل به تعداد هفت تن اعضای کادر علمی در رشته های ذیل به سویه داکتر، ماستر وMD ضرورت دارد اعلان (بار چهارم دور دوم):

1ـ     دیپارتمنت اناتومی ( 1 ) بست برای سال 1397 بارچهارم

2ـ پوهنحُي ستوماتولوژي ديپارتمنت جـراحی ستوماتولوژی ( 1 ) بست بــــراي سال 1397 بـــــارچهارم

3ـ  ديپــارتمنت داخله اندکرنیولوژی ( 1 ) بست براي ســـال 1397 با رچهارم

4ـ  ديپارتمنت عقلی وعصبی  ( 1 ) بست بــــراي سال 1397 بار چهارم

5ـ  ديپارتمنت بیوشمی ( 1 ) بست براي ســــــال 1397 با ر چهارم

6ـ  بخش کمونتی کالج دیپارتمنت مدیکل فزیک ( 2 ) بست براي ســــــال 1397 با ر چهارم

اشخاص علاقمند که شرایط شمولیت به کادر را طبق قانون موسسات تحصیلات عالی و لایحه پذیرش تکمیل نموده باشند رسانیده میشود تا درخواست های شان را همراه با اصل تذکره، دیپلوم فراغت و ترانسکریپت الی 30 دلو 1397 به معاونیت علمی پوهنتون علوم طبی کابل بسپارند.

نوت:  امتحان پذیرش کادر علمی دیپارتمنت های پوهنتون علوم طبی کابل به تاریخ 20/12/1397 اخذ میگردد. برای معلومات بیشتر به آمریت استادان پوهنتون علوم طبی کابل مراجعه نماید