اعلان بست های کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

"به تعداد( 3 ) بست كمبود پوهنحُي هاي مربوطه پوهنتون علوم طبي كابل بست اعضاي کادر علمی بـــرای سال 1398 در رشته های ذیل به سویه داکتر، ماستر و MD برای کادرعلمی جدید ضرورت دارد.

باید خاطر نشان گردد. در صورت عدم موجویت کاندیدان درجه های تحصیلی داکتر،ماسترو MD  دارنده گان سند لیسانس مطابق ماده 37 قانون تحصیلات عالی وماده سوم لایحه پذیرش  کادر علمی نیز می توانند خود را کاندید نمایند.

 

بار اول تعـداد ( 3 ) بست ســال 1398

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1ـ دیپارتمنت صحت محیطی تعداد ( 1 ) بست

2ـ دیپارتمنت مایکروبیولوژی ( 1 ) بست

3 ـ  دیپارتمنت تکنالوژی طبی ( 1 ) بسـت

 

کاندیدان محترم می توانند  از تاریخ 4 /4/98الی 31 /4/98 درخواستی های شانرا به معاونیت علمی پوهنتون علوم طبی کابل " ابو علی ابن سینا" بسپارند. "

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

به تعداد( 29 ) بست كمبود پوهنحُي هاي مربوطه پوهنتون علوم طبي كابل بست اعضاي کادر علمی بـــرای سال 1398 در رشته های ذیل به سویه داکتر، ماستر ، MD.  برای کادرعلمی جدید ضرورت دارد.

باید خاطر نشان گردد در صورت عدم موجویت کاندیدان درجه های تحصیلی داکتر،ماستر،و MDدارنده گان سند لیسانس مطابق ماده 37 قانون تحصیلات عالی وماده سوم لایحه پذیرش  کادر علمی نیز می توانند خود را کاندید نمایند.

بار اول تعـداد ( 10 ) بست ســال 1398

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1ـ دیپارتمنت اناتومی تعداد ( 1 ) بست

2ـ دیپارتمنت جـراحی اطفـال ( 1 ) بست

3 ـ  دیپارتمنت عقلی وعصبی ( 1 ) بسـت

4ـ دیپارتمنت داخـلـه اطـفال  ( 1 ) بسـت

5ـ دیپارتمنت جـراحی  صدری قلبی وعائی ( 3 ) بـسـت

6 ـ داخـلـه ستوماتولوژی ( 1 ) بســت

7 ـ دیپارتمنت بیولوژی ( 1 ) بسـت

8 ـ دیپارتمنت پتالوژی ( 1 ) بست

بار دوم تعـداد (1 ) بســت ســال 1398

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1ـ دیپارتمنت جـراحی بطن ( 1 ) بست

 

 

بار سوم  تعـداد (11) بـست سال 1398

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1ـ   دیپارتمنت جراحی عاجل تعــداد ( 1 ) بست

2ـ ديپارتمنت اندوکرنیولوژی ( 2) یک بست برای بارسوم و(1) بست برای بارچهارم

3ـ ديپارتمنت هـستولوژی ( 1 ) بست

4ـ ديپارتمنت  انستیزی  ( 1 ) بست

5ـ ديپارتمنت پـتالوژی ( 2 ) بست

6ـ ديپارتمنت فزیک ( 1 ) بست و(2)بست دیپارتمنت فـزیک بخـش کمیونتی کالج برای بار چهارم

بار چـهـارم تعـداد ( 6 ) بست سال 1398

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1ـ دیپارتمنت قلبی وعائی ( 3 ) بست

2ـ دیپارتمنت توبرکلوز وانتانی ( 1 ) بست

3ـ دیپارتمنت نیوناتولوژی ( 1 ) بست

4ـ دیپارتمنت صحـت جامعـه ( 1 ) بست

بار پنجـم تعـداد (2)سال 1398

:::::::::::::::::::::::::::::::

1 ـ دیپارتمنت  انـاتومی ( 1 ) بست

2 ـ دیپارتمنت جـراحی ستوماتولوژی ( 1 ) بست

کاندیدان محترم میتوانند از تاریخ 25/3/98الی 25/4/98 درخواستی های خویش را به معاونیت علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابو علی ابن سینا بسپارند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------