اعلان بست های کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل

اعلان کاریابی برای بار دوم

به تعداد(1) بست كمبود پوهنحُي صحت عامه پوهنتون علوم طبي كابل بست اعضاي کادر علمی برای سال 1397 براي بار دوم در رشته ذیل به سویه داکتر, ماستر و MD برای کادر علمی جدید ضرورت دارد .

پوهنحُي صحت عامه ديپارتمنت اپیدیمولوژی و احصائیه حیاتی ( 1 ) بست بــــراي سال 1397 بـــــار دوم .

 متقاضيان ازتاريخ  7/ 5  /1397 الی  7/ 6 /1397  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون علوم طبی کابل، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به معاونیت علمی پوهنتون علوم طبی کابل تسليم نمایند.

اعلان کاریابی برای بار اول

به تعداد(15) بست كمبود پوهنحُي هاي مربوطه پوهنتون علوم طبي كابل بست اعضاي کادر علمی برای سال 1397 براي بار اول در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماستر و MD برای کادر علمی جدید ضرورت دارد .

1ـ    پوهنحُی طب دیپارتمنت چشم ( 1 ) بست برای سال 1397 بار اول

2ـ  پوهنحُی طب دیپارتمنت جـراحی عاجل ( 2 ) بست برای سـال 1397بار اول

3 ـ پوهنحُی طب دیپارتمنت جـلـدی  ( 1 ) بست برای سال 1397 باراول

4ـ پوهنحُي ستوماتولوژی ديپارتمنت داخله ستوماتولوژی ( 1 ) بست براي سال 1397 بار اول

5ـ پوهنحُي ستوماتولوژی ديپارتمنت اندوکرنیولوژی ( 1 ) بست براي سال 1397 بار اول

6 ـ  پوهنحُي ستوماتولوژی ديپارتمنت اورتودنسی ( 1 ) بست براي سال 1397 بار اول

 7ـ پوهنحُی صحـت عامـه دیپارتمنت اداره صحـت عامـه ( 1 ) بست برای سال 1397 باراول

8 ـ پوهنحُي علوم متمم صحي ديپارتمنت  هستولوژی ( 1 ) بست بـراي سال 1397 بـــــار اول

9ـ پوهنحُي علوم متمم صحي ديپارتمنت  انستیزی ( 2 ) بست بـراي سال 1397 بـــــار اول

10ـ پوهنحُي نرسنگ ديپارتمنت پتالوژی ( 3 ) بست بــــراي سال 1397 بـــــار اول

11 ـ پوهنحُي نرسنگ ديپارتمنت فزیک (1) بست بــــراي سال 1397 بـــــار اول

 متقاضيان ازتاريخ  2/ 5  /1397 الی  2 / 6 /1397  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون علوم طبی کابل، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به معاونیت علمی پوهنتون علوم طبی کابل تسليم نمایند.

اعلان کاریابی برای بار دوم

به تعداد(15) بست كمبود پوهنحُي هاي مربوطه پوهنتون علوم طبي كابل بست اعضاي کادر علمی برای سال 1397 براي بار دوم در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماستر و MD برای کادر علمی جدید ضرورت دارد .

1ـ پوهنحُی طب دیپارتمنت داخله قلبی  وعائی وهضمی ( 3 ) بست برای سال 1397 باردوم

2ـ پوهنحُی طب دیپارتمنت توبر كلوز وانتا ني ( 2 ) بست برای سـال 1397 بار دوم

3ـ پوهنحُي طب ديپارتمنت  السنه خارجی ( 1 ) بست براي سال 1397 بار دوم.

4ـ پوهنحُي ستوماتولوژي ديپارتمنت جـراحی صدری ( 1 ) بست بــــراي سال 1397 بـــــاردوم.

5ـ پوهنحُي ستوماتولوژي ديپارتمنت اطـفال ستوماتولوژي ( 1 ) بست براي ســــــال 1397 با ر دوم

6ـ پوهنحُي صحت عامه ديپــــــارتمنت داخله قلبي وتنفسي ( 1 ) بست براي ســـال 1397 با ر دوم

7ـ پوهنحُي صحت عامه ديپارتمنت صحت محيطي ( 1 ) بست بــــراي سال 1397 بـــــاردوم .

8 ـ پوهنحُي  صحت عامه ديپارتمنت علوم رفتاری ( 1 ) بست بــــراي سال 1397بـار دوم.

9ـ پوهنحُي  صحت عامه ديپارتمنت  یورلوژی ( 1 ) بست بــــراي سال 1397بـار دوم.

10ـ پوهنحُي علوم متمم صحي ديپارتمنت عقلی وعصبی ( 1 ) بست بــــراي سال 1397 باردوم.

11ـ پوهنحُي نرسنگ ديپارتمنت صحـت جامعـه ( 1 ) بست براي ســــــال 1397 با ر دوم

12ـ پوهنحُي نرسنگ ديپارتمنت  نیوناتولوژی ( 1 ) بست بــــراي سال 1397بـار دوم.

 متقاضيان ازتاريخ  2/ 5  /1397 الی  2 / 6 /1397  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون علوم طبی کابل، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به معاونیت علمی پوهنتون علوم طبی کابل تسليم نمایند.

اعلان کاریابی برای بار سوم

به تعداد(10) بست كمبود پوهنحُي هاي مربوطه پوهنتون علوم طبي كابل بست اعضاي کادر علمی برای سال 1397 براي بار سوم در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماستر و MD برای کادر علمی جدید ضرورت دارد .

1ـ پوهنحُی طب دیپارتمنت اناتومی ( 1 ) بست برای سال 1397 بارسوم

2ـ پوهنحُي ستوماتولوژي ديپارتمنت جـراحی ستوماتولوژی ( 1 ) بست بــــراي سال 1397 بـــــار سوم

3ـ پوهنحُي ستوماتولوژی ديپــارتمنت داخله اند کرنیولوژی ( 1 ) بست براي ســـال 1397 بار سوم

4ـ پوهنحُي علوم متمم صحي ديپارتمنت عقلی وعصبی  ( 1 ) بست بــــراي سال 1397 بار سوم

5ـ پوهنحُي علوم متمم صحی ديپارتمنت بیوشمی ( 1 ) بست براي ســــــال 1397 بار سوم

6ـ پوهنحُي علوم متمم صحی ديپارتمنت کمونتی کالج ( 3 ) بست براي ســــــال 1397 بار سوم

7ـ پوهنحُي علوم متمم صحی ديپارتمنت کمپیوتر( 1 ) بست براي ســــــال 1397 بار سوم

8ـ پوهنحُي نرسنگ ديپارتمنت قابلگی ( 1 ) بست بــــراي سال 1397بـار سوم

 متقاضيان ازتاريخ  2/ 5  /1397 الی  2 / 6 /1397  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون علوم طبی کابل، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به معاونیت علمی پوهنتون علوم طبی کابل تسليم نمایند.

اعلان کاریابی برای بار اول

به تعداد(1) بست كمبود پوهنحُي هاي مربوطه پوهنتون علوم طبي كابل بست اعضاي کادر علمی برای سال 1396 براي بار اول در رشته ذیل به سویه داکتر, ماستر و MD برای کادر علمی جدید ضرورت دارد .

1ـ پوهنحُي ستوماتولوژی  ديپــــارتمنت  اطـفال ستوماتولوژی (1) بست براي ســـال 1396 باراول .

 متقاضيان ازتاريخ 1396/11/16 الی  12/16 /1396  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون علوم طبی کابل، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به معاونیت علمی پوهنتون علوم طبی کابل تسليم نمایند.

اعلان کاریابی برای بار اول

به تعداد(1) بست كمبود پوهنحُي هاي مربوطه پوهنتون علوم طبي كابل بست اعضاي کادر علمی برای سال 1396 براي بار اول در رشته ذیل به سویه داکتر و ماستر برای کادر علمی جدید ضرورت دارد .

1ـ پوهنحُي صحـت عامـه  ديپــــارتمنت تغـذي (1) بست براي ســـال 1396 باراول

 متقاضيان ازتاريخ 1396/10/27 الی  11/27 /1396  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون علوم طبی کابل، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به معاونیت علمی پوهنتون علوم طبی کابل تسليم نمايند.

اعلان کاریابی برای بار دوم

به تعداد(5) بست كمبود پوهنحُي هاي مربوطه پوهنتون علوم طبي كابل بست اعضاي کادر علمی برای سال 1396 براي بار دوم در رشته های ذیل به سویه داکتر، ماستر وMD برای کادر علمی جدید ضرورت دارد .

1ـ    پوهنحُی ستوماتولوژی دیپارتمنت گوش و گلو  (1) بست برای سال 1396 بار دوم

2ـ پوهنحُي نرسنگ ديپارتمنت مهارت های نرسنگ (1) بست براي ســــــال 1396 بار دوم

3ـ پوهنحُي نرسنگ ديپــــــارتمنت صحت جامعه  (1) بست براي ســـال 1396 بار دوم

4ـ پوهنحُي نرسنگ ديپارتمنت مراقبتهاي جدي  (1) بست براي سال 1396 بار دوم

5 ـ پوهنحُي نرسنگ ديپارتمنت نرسنگ کلنیکی (1) بست براي سال 1396 بار دوم

 متقاضيان ازتاريخ 1396/10/27 الی  11/27 /1396  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون علوم طبی کابل، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به معاونیت علمی پوهنتون علوم طبی کابل تسليم نمايند.

اعلان کاریابی برای بار دوم

به تعداد(22) بست كمبود پوهنحُي هاي مربوطه پوهنتون علوم طبي كابل بست اعضاي کادر علمی برای سال 1396 براي بار دوم در رشته های ذیل به سویه داکتر، ماستر وMD برای کادر علمی جدید ضرورت دارد .

1ـ    پوهنحُی طب دیپارتمنت  چشم تعــدادبست (1) بست برای سال 1396 باردوم

2ـ  پوهنحُی طب دیپارتمنت توبر كلوز وانتا ني بست(2) بست برای سـال 1396 بار دوم

3ـ پوهنحُي طب ديپارتمنت جلدي بست(1) بست براي ســـال 1396 بار دوم.

4ـ پوهنحُي طب ديپارتمنت  السنه خارجی بست (1) بست براي سال 1396 بار دوم.

5ـ پوهنحُي طب  ديپارتمنت اناتومي بست (2) بست براي سال 1396 بار دوم

6ـ پوهنحُي ستوماتولوژي ديپارتمنت اندوكرنيولوژي بست (2) بست بــــراي سال 1396 بـــــاردوم.

7ـ پوهنحُي ستوماتولوژي ديپارتمنت جراحي ستوماتولوژي بست (1) بست براي ســــــال 1396 با ر دوم

8ـ پوهنحُي ستوماتولوژي ديپارتمنت  پریودنتولوژی بست (1) بست براي ســــــال 1396 با ر دوم

9ـ پوهنحُي صحت عامه ديپــــــارتمنت داخله قلبي وتنفسي بست (1) بست براي ســـال 1396 با ر دوم

10ـ پوهنحُي صحت عامه ديپارتمنت صحت صحت محيطي بست (1) بست بــــراي سال 1396 بـــــاردوم .

11ـ پوهنحُي  صحت عامه ديپارتمنت  اداره صحت عامه بست (1) بست بــــراي سال 1396بـار دوم.

12ـ پوهنحُي علوم متمم صحي ديپارتمنت هستولوژي بست (1) بست براي ســــــال 1396 با ر دوم

13ـ پوهنحُي علوم متمم صحي ديپــــــارتمنت بيوشمي بست (1) بست براي ســـال 1396 با ر دوم

14ـ پوهنحُي علوم متمم صحي ديپارتمنت  فزیولوژی بست (1) بست بــــراي سال 1396 بـار دوم.

15ـ پوهنحُي علوم متمم صحي ديپارتمنت  عقلی وعصبی  بست (1) بست بــــراي سال 1396بـار دوم.

16ـ پوهنحُي علوم متمم صحي ديپارتمنت  رادیولوژی  بست (1) بست بــــراي سال 1396بـار دوم.

17ـ پوهنحُي علوم متمم صحي ديپارتمنت  کمیونتی کالج  بست (1) بست بــــراي سال 1396بـار دوم.

18ـ پوهنحُي علوم متمم صحي ديپارتمنت  کمپیوتر  بست (1) بست بــــراي سال 1396بـار دوم.

19ـ پوهنحُي نرسنگ ديپارتمنت قابلگي بست (1) بست براي ســــــال 1396 با ر دوم

 متقاضيان ازتاريخ 1396/10/16 الی  11/16 /1396  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون علوم طبی کابل، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به معاونیت علمی پوهنتون علوم طبی کابل تسليم نمايند.

اعلان کاریابی برای بار اول

به تعداد(14) بست كمبود پوهنحُي هاي مربوطه پوهنتون علوم طبي كابل بست اعضاي کادر علمی برای سال 1396 براي بار اول در رشته های ذیل به سویه داکتر، ماستر وMD برای کادر علمی جدید ضرورت دارد .

1ـ    پوهنحُی طب دیپارتمنت توبر کلوز وانتانی تعــدادبست (2) بست برای سال 1396 بار اول

2ـ  پوهنحُی طب  دیپارتمنت داخله قلبی وعائی وهضمی بست(2) بست برای سـال 1396بار اول

3ـ پوهنحُي طب  ديپارتمنت السنه خارحی بست(1) بست براي ســـال 1396 بار اول

4ـ پوهنحُي صحت عامه ديپارتمنت  صحت محیطی بست (1) بست بــــراي سال 1396 بـــــار اول.

5ـ پوهنحُي صحت عامه ديپارتمنت  ا پیدیمیولوژِی بست (1) بست بــــراي سال 1396 بـــــار اول.

6ـ پوهنحُي علوم متمم صحي ديپارتمنت  علوم رفتاری  بست (1) بست بــــراي سال 1396 بـــــار اول

7ـ پوهنحُي علوم متمم صحي ديپارتمنت  امراض قلبی تنفسی بست (1) بست بــــراي سال 1396 بـــــار اول

8ـ پوهنحُي علوم متمم صحي ديپارتمنت  یورولوژی  بست (1) بست بــــراي سال 1396 بـــــار اول

9ـ پوهنحُي علوم متمم صحي ديپارتمنت عقلي وعصبي بست (1) بست براي سال 1396 بار اول

10ـ پوهنحُي ستوماتولوژی ديپارتمنت جراحی صدری قلبی وعائی بست (1) بست براي سال 1396 بار اول

11ـ پوهنحُي نرسنگ ديپارتمنت صحت جامعه  بست (1) بست بــــراي سال 1396 بـــــار اول

12ـ پوهنحُي نر سنگ ديپارتمنت  نیونا تولوژی  بست (1) بست بــــراي سال 1396 بـــــار اول

 متقاضيان ازتاريخ 1396/10/16 الی  11/16 /1396  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون علوم طبی کابل، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به معاونیت علمی پوهنتون علوم طبی کابل تسليم نمايند.