کلینیک تدریسی نسایی ولادی شفاخانه شهرآرا

پوهاند دوکتورشیرین آقا ظریف، رئیس پوهنتون علوم طبی کابل، کلینیک تدریسی نسایی شفاخانه شهرآرا را به تاریخ 24 حوت 1392 در حالی افتتاح نمودند که محترم پوهنوال محمد عثمان بابری معین علمی وزارت تحصیلات عالی، محترم پوهاند دوکتور بری صدیقی معین امور محصلان، رسای شفاخانه های کادری و جمعی ازاستادان پوهنتون علوم طبی و تیم صحی نیروهای نظامی امریکا مستقر در بگرام نیز حضور داشتند. قابل ذکر است که این کلینیک دارای 20 بستر بوده و اولین مرکز نسایی است که در چهارچوب پوهنتون علوم طبی کابل فعالیت می نماید. کلینیک متذکره به کمک مالی پوهنتون علوم طبی کابل و تیم صحی نیروهای نظامی امریکا بازسازی و تجهیزگردیده است. این شفاخانه درسال ۱۳۹۳ به شکل رسمی شروع به فعالیت کرد. دراین شفاخانه فعلاً به تعداد ۶۵ نفرکارمند مسلکی موجود می باشد. دراین شفاخانه، خدماتی برای مریضان ولادی نسایی و نوزادان و تدریس محصلین صنوف چهارم، پنجم طب معالجوی، محصلین نرسنگ و قابلگی و دوکتوران ستاژیر صورت می گیرد. پروگرام تخصص عملاً جریان دارد. و فعلاً روزانه به تعداد ۳۰ مریض مراجعه مینمایند. این شفاخانه دارای بخشهای نسایی ولادی، نوزادان، imaging ولابراتوارمی باشد. فعلاً شفاخانه تشکیل کلینیک را داشته که امیدواریم درآینده تشکیل شفاخانه نظر به ضرورت مبرم منظورگردد. به طور خلص درسال ۱۳۹۵ دراین شفاخانه به تعداد ۵۹۴۱ مریض مراجعه ، ۲۷۲ ولادت، ۱۵۵ سزارین و۶۲ عملیات نسایی صورت گرفته است.