معرفی مختصر شفاخانه میوند

شفاخانه میوند ازمدت هفت دهه قبل درقلب كابل به فعاليت آغازنموده كه ابتداء به نام شفاخانه قلعه باقرخان مسمي بوده وبعدهابنام مستورات مسمي گرديد.درزمان حكومت جمهوري دموكراتيك افغانستان،بنام ميوندمبدل شد،ومراحل مختلف فعاليت هاي انكشافی،تغيیرات وتحولات ناشي از شرايط اجتماعي،سياسي،ونابه ساماني هاوجنگ های داخلی را پيموده است.

ديپارتمنت ها:

 شفاخانه ميوند داراي پنج ديپارتمنت، دو آمريت و چهار مديريت عمومي بوده كه ذيلاً توضيح ميگردد:

ديپارتمنت گوش و گلو: شامل شف ديپارتمنت،اعضای ديپارتمنت،متخصصين ودوكتوران معالجوي بوده،مجموعاً 30 تن داکتردراین دیپارتمنت مصروف عرضه خدمات صحی وتدریسی میباشندکه ازجمله 5 تن اعضای کادر علمی، 4 تن متخصص و21 تن دوکتورمعالجوی اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

ديپارتمنت جلدي: شامل شف ديپارتمنت،اعضای دیپارتمنت،متخصصين ودوكتوران معالجوي بوده،مجموعاً 18 تن داکتردراین دیپارتمنت مشغول عرضه خدمات صحی وتدریسی هستندکه ازجمله 5 تن اعضای کادرعلمی،4 تن متخصص و 9 تن دوکتور معالجوی میباشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ديپارتمنت داخله اطفال: شامل شف ديپارتمنت، اعضای ديپارتمنت، استادان نیونتالوژی، متخصصين و دوكتوران معالجوي است. در این دیپارتمنت 23 تن داکتر مصروف عرضه خدمات صحی و تدریسی میباشند،که از جمله 10 تن اعضای کادرعلمی، 5 تن متخصص و 8 تن دوکتور معالجوی اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

ديپارتمنت جراحي پلاستيك: شامل شف ديپارتمنت،متخصصين ودوكتوران معالجوی بوده ومتشکل از 7 تن دوکتور، که 1 تن استاد کادری، 2 تن متخصص و 4 تن دوکتور معالجوی میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ديپارتمنت جراحي اطفال: شامل شف ديپارتمنت، استادان کادری، متخصصين ودوکتوران معالجوی است.در این دیپارتمنت 7 تن دوکتورمصروف عرضه خدمات صحی و تدریسی اند،که از جمله 3 تن اعضای کادرعلمی، 2 تن متخصص و 2 تن دکتور معالجوی میباشند.

این شفاخانه دارای 350 بستر میباشد:

دیپارتمنت گوش و گلو 100 بستر( 50 بستر زنانه و 50 بستر مردانه )

دیپارتمنت جلدی 70 بستر ( 35 بستر زنانه و 35 بستر مردانه )

دیپارتمنت داخله اطفال 120 بستر ( 10 بستر مراقبت، 10 بستر نوزاد، 20 بستر ساری، 20 بستر تغذی، 10 بستر ARI، ده بستر CDD، چهل بستر برای مریضان داخله )

دیپارتمنت جراحی اطفال 30 بستر (5 بستر جراحی اعصاب، 10 بستر ریکوری، 15 بستر جراحی )  دیپارتمنت جراحی پلاستیک 30 بستر (‌14 بستر مردانه، 14 بستر زنانه، 2 بستر ریکوری )

پاليسي شفاخانه

  استقامت كاري شفاخانه در سه بخش تنظيم گرديده است:

آماده ساختن شرايط مناسب جهت دروس عملي محصلان پوهنتون طبي كابل

تهيه و تدارك تجهيزات طبي و ادويه جات لازم جهت استفاده مریضان و تحقيقات علمی استادان پوهنتون طبي

عرضه خدمات صحي با كيفيت

كنفرانس ها

 كنفرانسها توسط استادان، دوكتوران تريني وهمچنان كنفرانس هاي بخش نرسنگ بصورت دوامدار و منظم داير ميگردد.

كتابخانه

 كتابخانه این شفاخانه از بدو تاسيس شفاخانه تا فی الحال فعاليت داشته ولي متاسفانه در جنگهاي داخلي، قسماً تخریب گرديده که در اثر سعي و تلاش اداره شفاخانه تا حدي فعاليت خويش را حفظ نموده، فعلآ کتب مختلف  جراحی، داخله، گوش و گلو وغیره موجود است.