انستیتوت امراض قلبی پوهنتون طبی کابل

به اساس پیشنهاد شماره  64 مورخ 6/3/1392  پوهنتون طبی کابل و  پیشنهاد شماره 108 مورخ 8/3/1392 مقام محترم وزارت تحصیلات عالی  تشکیل انستیتوت امراض قلبی پوهنتون علوم طبی کابل با ظرفیت 117 بست ذریعه حکم نمبر 1701 مورخ 2/11/1392 مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان منظور گردیده است.

اهداف :

  • به وجود آوردن یک مرکز قلبی برای تدریس محصلین ، ستاژیران ، دوکتوران جوان و تداوی مریضان قلبی
  • ارتقا ظرفیت محصلین ، استادان و دوکتوران در بخش قلبی
  • اجرای تحقیقات علمی در امراض قلبی
  • ایجاد  توامیت با مراکز قلبی در سطح ملی و بین المللی با درنظر داشت امکانات

اهداف ستراتیژیک

  • بهبود کیفی میتود های تدریس و پیداگوژیک بخش قلبی
  • فراهم آوری  سیستم امتحانات هر چه مناست  و ارزیابی  پروگرام  تربیوی بخش قلبی
  • فراهم سازی فضای مناسب برای تدویر سمپوزیم ها ، سیمینار ها , کنفرانس های  علمی  و کار های عملی برای محصلین و آموزنده گان بخش قلبی
  • هماهنگی و تبادله  مواد تدریسی با موسسات طبی بخش قلبی به سطح ملی و بین المللی

.

حالت فعلی

انستیتوت امراض قلبی پوهنتون علوم طبی کابل به حیث اولین مرکز اکادمیک و تربیوی  برای دوکتوران  ومتخصصین قلب در کشور بوده و محصلین پوهنحی های مختلفه پوهنتون علوم طبی کابل، دوکتوران ستاژیر و ترینی های پروگرام تخصص  تحت تربیه قرار خواهند گرفت.