معرفي و تاريخچه شفاخانه تدریسی  چشم پوهنتون طبی کابل

 این شفاخانه درسال 1315هـ ش(واقع شفاخانه ابن سینا) تحت نام دیپارتمنت چشم ایجاد و درسال 1340هـ ش به شفاخانه مستورات (نام اسبق شفاخانه میوند)، بعداً به شفاخانه نورکابل، درسال1373هـ ش دراستاک مرکزی و شفاخانه 52 بسترخیرخانه، 1374هـ ش به شفاخانه چهارصدبستر اردو و شفاخانه امنیت ملی منتقل و به اساس تفاهمنامه مورخ (1378-1379 هـ ش) میان وزارت تحصیلات عالی، پوهنتون علوم طبی کابل و ((International Assistance Mission,(IAM ) که به مدت ده سال به امضاء رسیده بود درتعمیر پولی کلینیک صحی پوهنتون کابل (واقع دهبوری) با تعداد 13 تن پرسونل فنی و اداری و 20 بستر، تحت نام شفاخانه تدریسی چشم  Eye Teaching Hospital آغاز به فعالیت نمود. درسال 1382 از تعمیر پولیکلینیک صحی پوهنتون کابل به تعمیر پوهنتون علوم طبی کابل انتقال و الی تاریخ 18/11/ 1391 درآن محل فعالیت نمود، در 18 دلو 1392، به اساس هدایت ریاست پوهنتون، ازمحوطه پوهنتون علوم طبی کابل به تعمیر اسبق نسائی و ولادی (واقع شهرآرا) نقل مکان نمود و تا اکنون به فعالیت تدریسی ومعالجوی خویش ادامه داده است. به اساس سعی و تلاش پوهنتون، تشکیل شفاخانه به 31 تن پرسونل درچوکات پوهنتون علوم طبی کابل ارتقاء یافته است. شفاخانه تدریسی چشم، منحیث مرکز ارائه خدمات آموزشي برای دانشجويان پوهنتون طبی درسطوح محصلان، ستاژران، دوکتوران ترینی، متخصصین چشم و معالجه هموطنان عزیز، طور24 ساعته فعالیت می نمايد. در 22 جدی سال1391، نظر به نیازمندی جهت تداوم ارائه خدمات تدریسی و معالجه با کیفیت، تفاهم نامه میان وزارت تحصیلات عالی،ریاست پوهنتون علوم طبی کابل و موسسه(Medical Management & Research Centre For Afghanistan (MMRCFA امضاء گردید. درسال 1392 ( از 2013/1/8 الی 2016/31/9 ) تفاهم نامه میان نهاد Fred Hollowed Foundation و پوهنتون علوم طبی کابل - وزارت تحصیلات عالی، راجع به انکشاف ارائه خدمات صحی و مرکزتدریس و آموزش د رشفاخانه تدریسی چشم پوهنتون علوم طبی کابل، امضاء گردید. قابل یاد آوریست، (FHF) یک نهاد خیریه مربوط کشور آسترالیا بوده که دربخش کمک نا بینایان درسطح جهان عرضه خدمات مینماید.

دیدگاه

عرضه خدمات صحی باکیفیت وبامعیارات جهانی درسطوح آموزشی ومعالجوی،ارتباطات نزدیک وهمکاری دوجانبه جهانی،درعرصه آموزش،وقایه وتداوی امراض چشم (جهت کاهش نا بینایی)باشيوه های نوين،برای نیازمندان درسطح کشورعرضه میدارد.

رسالت

شفاخانه تدریسی  چشم، منحیث مرکز آموزشی وتخصصي پوهنتون طبی کابل بوده که آموزش محصلان،ستاژران ومتخصصين چشم بامعیارات عالی،انجام تحقیقات علمی،ارائه خدمات صحی بهتربرای همشریان صورت گرفته وهمچنان بهبودخدمات صحی،حمایت ازطرح ها وارتقاء ظرفیت کارکنان باتکنالوژی وانکشافات روزراازجمله رسالت خود میداند.

 

ارزش ها

  1. احترام متقابل و پابندی به حفظ كرامت انساني
  2.  التزام عملی به سه اصل  صداقت، صراحت و شفافیت
  3.  ارزش گذاری براساس دانش، خلاقیت  ونو آوری 
  4. حفظ و ارتقاء سلامت مریضان
  5. توانمند سازی دوکتوران، مریضان وکارکنان از طریق برنامه های اموزشی