معلومات درمورد استادان کادری وسایردوکتوران شفاخانه نسائی ولادی شهر آرا

تعداد استادان کدری این شفاخانه ده نفربوده که معه رتبه های علمی آن درجدول قرارذیل درج گردیده است: