معلومات درمورد استادان کادری وسایردوکتوران شفاخانه میوند

معلومات درمورد استادان کادری وسایردوکتوران شفاخانه میوند

استادان: به تعداد 30 تن استاد کادری در 5 ديپارتمنت مصروف انجام وظيفه میباشند.

دوكتوران: به تعداد 18 تن متخصص و 72 تن دوكتور تريني مشغول خدمت به مريضان درديپارتمنتهای مختلف میباشند،در بخش نرسنگ به تعداد 10 تن هيد نرس 10 تن نرس عملياتخانه و 677 تن نرس داخله  تحت نظر آمريت عمومی نرسنگ ايفاي وظيفه مينمايند.