معلومات در مورد استادان کادری وسایر دوکتوران شفاخانه چشم

اعضای دیپارتمنت چشم

تشکیل اعضای دیپارتمنت 7 نفر است

شف دیپارتمنت یکنفر – 6 نفر اعضای دیپارتمنت

دوکتوران ترینی    6 نفر (2 نفر هرسال )