معلومات درمورد استادان کادری وسایردوکتوران شفاخانه علی آباد

  1. استادان كادري-  تعداد مجموعي (77) نفر
  • تعداد استادان ديپارتمنت داخله(20) نفر
  • تعداد استادان ديپارتمنت جراحي (19) نفر
  • تعداد استادان ديپارتمنت عقلي و عصبي (5) نفر
  • تعداد استادان ديپارتمنت اورتوپيدي (6) نفر
  • تعداد استادان ديپارتمنت  جراحي اعصاب (3) نفر
  • تعداد استادان ديپارتمنت يورولوژي (6) نفر
  • تعداد استادان ديپارتمنت انستيزي (8) نفر
  • تعداد استادان ديپارتمنت راديولوژي (10) نفر
  1. داكتران معالجوي تعداد مجموعي (83) نفر که از جمله 19 تن متخصصین  و متباقي داكتران تر يني ميباشد.