معلو مات در باره شفا خانه

شفاخانه علی اباد که یکی از سابقه دار ترین شفاخانه های تدریسی و معالجوی در سطح کشور میباشد.

تعمير ان در ماه جو زاي سال 1310  شر و ع و در بر ج اسد سال 1312  در عصر اعلیحضرت محمد نادر شاه شهيد  اعمار و به پايه تكميل رسيد . در ابتدا ان شفا خانه جهت جلو گيري از توبرکلوز ( TB ) تحت نظر دوكتور رفقي بیگ از كشور تر كيه شروع به فعاليت نمود . بناً اين شفا خانه بنام  رفقي سنا توريم مسما گرديد . بعداً سایر بخش های این شفاخانه نیز نظر به ضرورت اعمار گردید . و اين شفاخانه بنام نادرشاه روغتو ن عرضه خدمات صحي خويش ادامه داده و تا امروز با و سيع ساختن بخش هاي  مختلف شفا خانه  با داشتن (12 ) ديپار تمنت و (250 ) بستر فعاليت مينمايد.

اهداف :

تقديم داكتران جوان آموزش ديده  . ستندرد سازي صحي به سطح كشور هاي جهان و عر ضه خد مات صحي بهتربه مر يضان و مر يضداران مركز و و لايات .

رسالت :

آموزش داكتران و ستا ژيران پو هنحي هاي مختلف پوهنتون  علوم طبي كابل و عرضه خد مات صحي و تداوي و معالجه مريضانيكه در ساير شفاخانه هاي پايتخت  امكان پذير نيست از رسالت تاريخي اعضاي صحي و پرسونل فني اين شفا خانه ميباشد .