تماس با پوهنتون علوم طبی کابل:

  1. آدرس: جمال مینه، ناحیه سوم کابل افغانستان
  2. شماره تماس: 202500327(0)93+
  3. ویب سایت:  https://kums.edu.af
  4. ایمیل رسمی پوهنتون:  info@kums.edu.af

خلاصه سیر تاریخی پوهنتون علوم طبی کابل 

  • در سال1311هجری شمسی منحیث اولین نهاد تحصیلات عالی در کشور به سویه پوهنحی تأسیس شد.
  • در سال 1359هجری شمسی  به سطح انستیتوت تحت نام انستیتوت دولتی طب کابل ابوعلی ابن سینا که شامل فاکولته های طب معالجوی، طب اطفال و ستوماتولوژی بود، ارتقاء نمود.
  • در سال 1383هـ ش با تکمیل معیارات لازم به سطح پوهنتون تحت نام پوهنتون طبی کابل ارتقاء کرد.
  • در سال 1385هـ ش​ فاکولتۀ نرسنگ در چوکات پوهنتون طبی کابل ایجاد شد.
  • در سال 1389هـ ش فاکولتۀ صحت عامه بنابر نیاز جامعه تاسیس شد.
  • در سال1391هـ ش فاکولتۀ علوم متمم صحی با در نظرداشت نیازمندی های مبرم کشور با ایجاد دیپارتمنت های فارغ درچوکات پوهنتون تاسیس شد.

تأسیس پوهنحی طب و توأمیت آن با کشور ترکیه از سال 1311  الی 1324:

 مبنی برنیازایجادتحصیلات عالی درکشوربعدازبررسی های همه جانبه درسال1311هـ ش مطابق به 1932م درزمان سلطنت نادرشاه پوهنحی طب منحیث اولین نهادتحصیلات عالی درکشورتاسیس شدچون آنزمان کادرعلمی و اداری بتواندامورات پوهنحی رابه پیش ببرد،درکشورماوجونداشت.بناًتصمیم اتخاذ شدتاازکشوردوست ترکیه دراین موردکمک خواسته شود،همان بودکه پروفیسوران کشورترکیه بخشهای مختلفه پوهنحی طب رابه عهده وروزتاروزتقویه نمودند.ابتدابنای اساسی برای پوهنحی وجودنداشت بناًتعمیری واقع دارلامان وبعدأ تعمیرلیسه حبیبیه (لیسه عایشه درانی فعلی)محل تدریس محصلین طب انتخاب شده بودبعداًتعمیراساسی و بنیادی فاکولتۀ طب که فعلاًپوهنحی شرعیات پوهنتون کابل درآن جاگزین است،اعماروپوهنحی به تعمیرمتذکره انتقال نمود.دوکتوررفقی بیگ بحیث اولین رئیس این موسسۀ وسپس پروفیسوردکتورحسن رشادبیگ وبه تعقیب آن پروفیسورداکترزاهدی بیگ که همه پروفیسوران کشوردوست ترکیه بودندباالترتیب سمت ریاست این پوهنحی رابعد ازامضاء توامیت به عهده داشتند.پروفیسوران کشوردوست ترکیه باایجادنظام نامه،دیپارتمنت های موردنیازومسولیت دیپارتمنتهای مربوطه،خدمات شایانی رادربخش اکادمیک به پوهنحی طب منحیث اولین نهاد تحصیلات عالی درافغانستان تاسیس نمودند.