معرفی مختصر آمریت تهیه و تدارکات:

از بدو تأسیس پوهنتون علوم طبی کابل مدیریت عمومی خدمات از بخش معاونیت مالی و اداری فعالیت خویش را آغاز نموده که وظایف خدماتی و خریداری ها را به عهده دارد، بعد از تحولات اخیر در سطح کشور با انکشاف اداره مطابق نیازمندیهای روز آمریت تهیه و تدارکات در تشکیل خویش مدیریت عمومی قراردادها، مدیریت عمومی پلان پروژه در نظر گرفته در تشکیل سال 1395 منظور گردید که عملاً مدیریت های یاد شده فعالیت های خویش را آغاز نموده طبق لایحه وظایف انجام وظیفه مینمایند. آمریت تهیه و تدارکات دارای مدیریت های عمومی، مدیریت عمومی قراردادها، مدیریت عمومی تهیه و تدارکات، مدیریت عمومی پلان و پروژه ها، مدیریت عمومی محاسبه جنسی، مدیریت عمومی حفظ و مراقبت، مدیریت عمومی ترانسپورت که هر کدام از مدیریت های یاد شده در بخش های مختلفه وظایف محوله را طبق لایحه وظایف با در نظر داشت قوانین نافذه انجام وظیفه مینمایند.