مدیریت عمومی تکنالوژی معلوماتی

تشکیلات: 

هدف :

هدف مدرن ساختن و استفاده از تکنالوژی جدید معیاری ساختن٬ سهولت در کار و فراهم سازی معلومات update برای استادان ٬ محصلین و کارمندان میباشد و فراهم سازی معلومات از طریق ویب سایت و شبکه های اجتماعی در باره پوهنتون علوم طبی کابل برای همگان.

دست آورد ها:

از اینکه تکنالوژی مدرن یک پدیده تازه در افغانستان بوده و سابقه طولانی ندارد بکار گیری تکنالوژی جدید در پوهنتون علوم طبی کابل نیز  با بازسازی دوباره پوهنتون آغاز و در طول این مدت توسعه یافت که فعلا پوهنتون علوم طبی کابل دارای شبکه انترنتی داخلی میباشد که استفاده از انترنت را برای استادان محصلین و کارمندان فراهم ساخته که ظرفیت باندویدیت آن مجموعاً   20 ام بی میباشد.

 پوهنتون علوم طبی کابل سه صنف درسی کمپیوتر دارد: صنف درسی ماستری پوهنحی صحت عامه که ظرفیت 14 استفاده کننده دارد.

 صنف درسی دیپارتمنت انگلیسی که ظرفیت 17 استفاده کننده را دارد.

 صنف درسی اناتومی که ظرفیت ۲۰ استفاده کننده را دارد

صنف درسی دیپارتمنت ICT که ظرفیت 20 استفاده کننده را دارد.

همچنان پوهنتون علوم طبی کابل دارایی سه Computer Lab میباشد:

 Computer Lab کتابخانه که ظرفیت ۲۰ استفاده کننده را دارد.

Computer Lab صحت عامه که ظرفیت 20 استفاده کننده را دارد.

*****

 Computer Lab PBL که ظرفیت ۶ استفاده کننده را دارد.

*****

پوهنتون علوم طبی کابل دارایی یک ویدیو کانفرانس روم میباشد که ظرفیت تعداد 25 نفر در یک زمان را دارد و مجهز با کمپیوتر و پروجکتور٬ Sound System٬ تلویزیون٬ Webcam Camera و Loud Speakers میباشد.

*****

 

 همچنان پوهنتون علوم طبی کابل دارایی سیستم کمره های مدار بسته (کمره های امنیتی)میباشد که در محوطه و داخل تعمیرها مجموعا 47 عدد کمره ساکن و یک عدد کمره متحرک است.

*****

 

قرار است تا دو سال آینده شبکه های داخلی تمام تعمیر های درسی و شفاخانه های کادری ساخته شود٬ شبکه انترنتی داخلی تعمیر اصلی پوهنتون نوسازی گردد و یک ICT Center  با ظرفیت 200استفاده کننده در یک وقت با امکانات معیاری ساخته شود.