دیدگاه

ارزومندیم که در سطح ملی و منطقه ای به عنوان یک پوهنتون  بیشتاز و رهنما در بین سازمان های علمی مراقبت های صحی از طریق بهبود بخشیدن و پرورش یک سنت عالی و نوآوری درتحصیلات طبی ، تحقیق و خدمات صحی شناخته شده باشیم.

رسالت  

رسالت پوهنتون علوم طبی کابل معتهد بودن به موارد ذیل است:

 • نوآوری در آموزش و پرورش
 • فرهنگی که در آن تحقیقات علمی سبب گسترش تحقیق، مراقبت از بیمار و آموزش می گردد.
 • همکاری در دیبارتمنت ها، دانشکده ها، پوهنځی ها و موسسات
 • به طور مداوم تلاش برای بهبود تجربه بیمار و کیفیت مراقبت
 • توسعه و اتخاذ مدل های جدید مراقبت از بیمار
 • تعهد به بهبود سلامت جمعیت محلی، ولایتی و جهانی

ارزش ها

 • برتری
 • مراقبت از بیمار
 • کار گروهی
 • همکاری
 • احترام و تنوع
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و شفافیت
 • استاندارد اخلاقی
 • مشارکت
 • انصاف
 • نوآوری
 • آزادی آکادمیک
 • زندگی با یادگیری
 • تمامیت
 • تعهد و مؤثریت