اهداف:

  1. تنظیم امور تهیه وتدارک اجناس خدمات وامور ساختمانی مورد ضرورت اداره .
  2. تامین شفافیت درمراحل تدارکاتی
  3. کنترول وجوه عامه ،تامین اصل اقتصاد ی وبا کیفیت بودن تهیه وتدارک اجناس
  4. فراهم نمودن زمینه اشتراک داوطلبان واجد شرایط

دست آورد ها:

امریت تهیه وتدارکات ازسال مالی 1393 الی اکنون 30 پروژه را در بخش حفظ ومراقبت، قرطاسیه باب،مواد تنظیفاتی، ادویه جات، تجهیزات طبی وریجنت ها را طی مراحل وعقد قراردادنموده است.

وهمچنان در بخش خریداری های پرچون بسیار به خوبی و بموقع اجراات صورت میگیرد.