خلاصه

آیا تخمین های رسمی در قبال نفوس افغانستان با هم تطابق دارند؟

پوهاند داکتر دانش

داشتن یک تخمین معتبر در مورد  نفوس افغانستان برای عرضة  خدمات منجمله بخش صحت عنصر ضروری بشمار می رود. از آنجاییکه پوهنتون طبی کابل منحیث جزء مهم  بخش صحت وظیفه دارد تا در جنب تدریس، تحقیقات مرتبط به صحت را نیز اجرا نماید، با در نظر داشت  ارزش دانستن  نفوس در عرضه خدمات صحی، این مطالعه درین پوهنتون انجام شده است .   ادارات مختلفه حکومتی در قبال  نقوس کلی کشور و یا بخش های آن  تخمین های را  ارئه می نمایند. ولی آیا  این تخمین ها ولو با خطاء  ده درصدی (مثبت منفی ده درصد )با هم تطابق دارند یا نه ، سوال این تحقیق را تشکیل میدهد.

اسناد و گزارش سروی های متعددی که توسط وزارت های صحت عامه و معارف وریاست احصائیه مرکزی  ویا موسسات مختلفه داخلی و خارجی به نشر رسیده است جمع آوری و مطالعه گردید.  متعاقباً  ارقام  پیرامون نفوس کل کشور،  نفوس جمعیت متعلمین مکاتب معارف ، جمعیت اطفال زیر سن پنج سال و همچنان  میزان توزیع سنی نفوس جمع آوری و مورد مطالعه قرار گرفته است .

با وصف نداشتن توقع از تطابق تام این ارقام  به نسبت تخمینی بودن شان ،  در نتیجه  تفاوت های  غیر قابل قبول و غیر قابل توجیه  میان ارقام مذکور دریافت شد.  از میان احتمالات که مورد مطالعه قرار گرفت سه احتمال  ذیل بیشتر جالب توجه اند : یا نفوس کشور بیشتر از 41 میلیون  است  در حالیکه احصائیه مرکزی آنرا 28.6  میلیون اعلان نموده است  که بیشتر از 30 فیصد تفاوت را نشان میدهد و  یا سه میلیون طفل (بیشتر از 60 فیصد)در واکسیناسیون و درحدود چهار میلیون شاگرد (بیشتر از 55 فیصد)در مکاتب ،اضافه تر گزارش شده  است و یا هم همه گزارشات تخمینی در مورد نفوس  فاقد اعتبار اند.

هرچند این مطالعه منحصر به  ارقام سال1394 هجری شمسی است  ولی به هیچ وجه به معنی عدم موجودیت  تناقضات در گزارشات سالهای قبلی ادارات مذکور نمی باشد . تحقیق هذا به این سوال که مشخصاً ارقام ارائه شده ای کدام اداره درست و یا نادرست است  پاسخ داده نمی تواند  و صرفاً تناقضات غیر قابل توجیه را  برملا می نماید.   همچنان این مطالعه نمی تواند به این سوال پاسخ دهد که ارقام ارائه شده  ادارات مذکور به کدام قیمت بدست آمده و استفاده از آنها در پلان گذاری ها چه هزینه ای را برداشته است .  

جهت  مطالعه گزارش کامل این مقاله تحقیقی به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

https://kums.edu.af/sites/kums.edu.af/files/attachments/%D9%86%D9%81%D9%...