ثور 31, 1397

بنابر تلاش های خسته گی نا پذیر اداره پوهنتون علوم طبی

ثور 24, 1397

پوهنتون علوم طبی کابل در سالیان متمادی کوشیده تا خدمات

ویدیوها

نخستین نمایشگاه ادویه و سامان آلات طبی در کابل افتتاح شد
وزارت تحصیلات عالی: دیپلم های جدید دانشگاههای دولتی و خصوص افغانستان از هر نوع جعل و تقلب به دور است
بررسی موسسات تحصیلات عالی در افغانستان