جوزا 16, 1397

جلسه با اشتراک پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طب

جوزا 15, 1397

کنفرانس متذکره با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز بعداً

ویدیوها

نخستین نمایشگاه ادویه و سامان آلات طبی در کابل افتتاح شد
وزارت تحصیلات عالی: دیپلم های جدید دانشگاههای دولتی و خصوص افغانستان از هر نوع جعل و تقلب به دور است
بررسی موسسات تحصیلات عالی در افغانستان