سرطان 24, 1397

جلسه متذکره با اشتراک پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئی

سرطان 20, 1397

جلسه با اشتراک پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل، معاون امور محصلان و سرپرست معاونیت اد

سرطان 19, 1397

جلسه با اشتراک پوهاند دوکتورشیرین آقا ظریف رئیس پوهنتو

ویدیوها

نخستین نمایشگاه ادویه و سامان آلات طبی در کابل افتتاح شد
وزارت تحصیلات عالی: دیپلم های جدید دانشگاههای دولتی و خصوص افغانستان از هر نوع جعل و تقلب به دور است
بررسی موسسات تحصیلات عالی در افغانستان