میزان 23, 1397

محفل با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز سپس محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل مهمانان را خیر مقدم گفته، پیرامون موضوع صحبت مبسوط نموده گفتند، تضمین کیفیت یا

میزان 23, 1397

نشست دوجانبه با اشتراک محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل، معاونین پوهنتون و روئسای پوهنحی با محترم پروفیسور دوکتور Peyami Battal رئیس پو

میزان 22, 1397

محفل با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز بعداً محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل مهمانان را خوش آمدید گفته اشاره نمودند، امروز جای خوشی و افتخ

ویدیوها

USWDP 07Aug 2018 Revised
وزارت تحصیلات عالی: دیپلم های جدید دانشگاههای دولتی و خصوص افغانستان از هر نوع جعل و تقلب به دور است
بررسی موسسات تحصیلات عالی در افغانستان