نخستین نمایشگاه ادویه و سامان آلات طبی در کابل افتتاح شد
Teaching of English is started in Kabul University of Medical Science
بررسی موسسات تحصیلات عالی در افغانستان
وزارت تحصیلات عالی: دیپلم های جدید دانشگاههای دولتی و خصوص افغانستان از هر نوع جعل و تقلب به دور است

Photos

KUMS Photos