اعلان داوطلبی تهیه و تدارک دو نوع گاز طبی

IT_Director
Anoncement d

Publish Date

Closing Date

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابو علی ابن سینا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطبی باز ملی پروژه (تهیه و تدارک دو نوع گاز طبی) مورد ضرورت شفاخانه ها و کلینک های تدریسی این پوهنتون اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی از آمریت تهیه و تدارکات پوهنتون در اوقات رسمی به دست آورند. شرطنامه را مطالعه نموده و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج  شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات و طور سربسته ارایه نماید.قابل ذکر استکه آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

همچنان تضمین آفر به صورت تضمین خط بانکی ارایه گردد، جلسه آفرگشایی به روز و تاریخ تعین شده  و مندرج شرطنامه در دفتر معانیت مالی و ادرای ریاست پوهنتون علوم طبی کابل واقع  سرک کارته سخی دایر می گردد.

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ - ۹:۸ پوهنتون علوم طبی کابل
Background image

اعلان داوطلبی

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا درنظر دارد تا یک تعداد اجناس داغمه جات خویش را از طریق پروسه مزایده به تاریخ 25/12/1398 لیلام نماید.

اشخاصی که خواهان خریداری آن ها را داشته . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ - ۱۴:۲۱ پوهنتون علوم طبی کابل
Background image

اعلان داوطلبی

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا از تمام داوطلبان واجدشرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی باز ملی، پروژه قرطاسیه باب و مواد تنظیفاتی مورد ضرورت ریاست پوهنتون و شفاخانه . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ - ۱۵:۱۱ پوهنتون علوم طبی کابل
Background image

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبی مواد اعاشوی(حبوبات) مورد ضرورت شفاخانه‌های پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا . . .

Back to tenders