پوهنحی ها

 1. پوهنحی طب

ریاست پوهنحی طب که بست رتبه دوم و کادری بوده، در سال 1311 هجری خورشیدی منحیث یک پوهنحی در چوکات پوهنتون کابل تاسیس گردیده است. این پوهنحی از آن زمان تاکنون 79 دوره فارغ داده است. مدت تحصیل در پوهنحی طب معالجوی براساس کریکولم جدید شش‌ونیم سال بوده و یک محصل پس از سپری‌نمودن این مدت به طور موفقانه، به سویه MD فارغ می‌گردد.

دیدگاه پوهنحی طب

ارایه تدریس طب به‌صورت معیاری و رایگان مطابق با نیازمندی‌ اجتماعی افغانستان و منطقه.

رسالت

تربیه فارغان مسلکی از نظر مهارت کلینیکی، دانش صحت عامه، تحقیق و تدریس.

اهداف

 •  جذب محصلان مستعد که توانایی پیش‌برد تحصیلات طب را داشته باشند؛
 •  فراهم‌سازی کریکولم و نصاب درسی معیاری به‌صورت خاص مطابق با نیازمندی کشور و در بعد وسیع مطابق با نیاز منطقه و جهان؛
 • استخدام استادان و به‌کارگیری با کیفیت و ظرفیت معیاری جهت تدریس و ارایه مشوره‌های تحصیلی؛
 •  فراهم‌سازی شرایط و امکانات مناسب تحصیلی که جواب‌گوی تحصیل معیاری در رشته طب باشد؛
 • تسهیلات کلینیک و مشوره‌های روانی؛
 • تلاش در جهت تضمین کیفیت و اعتباردهی پوهنحی در سطح منطقه و جهان.

فارغان پوهنحی طب معالجوی باید توانایی‌های آتی را داشته باشند:

 • توانایی تطابق با پیشرفت‌های جدید در علم و فنون طبی؛
 • به‌روزنمودن دانش طبی‌شان مطابق با نیازمندی‌های اجتماعی؛
 • برقراری ارتباط موثر با مریض و تعهد به مراقبت دل‌سورانه و اخلاقی به مریض؛
 • انتقال داشته‌های دانش طبی به محصلان، همکاران و اجتماع؛
 • استفاده از شیوه‌ی منظم همکاری در شریک‌سازی مسایل مغلق طبی و جامعه با هم‌مسلکان یا مسوولان.

 

رییس فعلی پوهنحی طب پوهنمل دوکتور محمد اسماعیل زمان، استاد دیپارتمنت فزیولوژی بوده که درسال 1396 بر اساس پیشنهاد ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا و وزارت تحصیلات عالی و منظوری مقام عالی ریاست ج.ا.ا مقرر گردیده است. دوکتور زمان تا مقطع ماستری تحصیل نموده است.

 1. پوهنحی ستوماتولوژی

پوهنحی ستوماتولوژی بست رتبه دوم و کادری بوده که در سال 1357 هجری خورشیدی در چوکات پوهنتون طبی کابل تاسیس گردیده است. مدت تحصیل در پوهنحی ستوماتولوژی شش سال(پاراکلینیک 3 سال، کلینیک 2 سال و ستاژ یک سال) بوده و یک محصل با ختم موفقانه این مدت، به سویه DMD فارغ می‌گردد. این پوهنحی تاکنون 29 دوره فارغ داده است.

دیدگاه پوهنحی ستوماتولوژی

دیدگاه عمده و اساسی مطرح‌شدن این پوهنحی منحیث یک پوهنحی مطرح طب دندان در مطابقت با معیارهای بین‌المللی با داشتن یک برنامه استندرد علمی و مسلکی جهت آموزش هر چه بیشتر فرزندان این سرزمین در راستای طب دندان در افغانستان می‌باشند.

مسوولیت‌ها و وظایف 

وظیفه عمده‌ی این پوهنحی دسترسی به علوم و مهارت‌های مسلکی طب دندان از طریق تدریس موثر، تحقیق و عرضه خدمات استندرد طبی در بخش ستوماتولوژی می‌باشد؛

 • انکشاف مهارت‌ها و سطح دانش کلینیکی، تحقیقی و تخصصی؛
 • فراهم‌نمودن خدمات طبی استندرد برای مریضان بخش ستوماتولوژی؛
 • انکشاف سطح دانش در زمینه‌ی Oral health Science
 • مساعدساختن محیط آموزشی و تدریس موثر؛
 • همکاری و تبادل معلومات با کلیه مراکز علمی خارج از پوهنتون؛
 • ارتقای کمی و کیفی خدمات طبی استندرد برای مریضان بخش ستوماتولوژی با رعایت معیارهای ملی و بین‌المللی.

اهداف

 • آموزش محصلان به سطح DMD
 • ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی
 • انجام تحقیقات علمی و برگزاری کنفرانس‌ها و ورکشاپ‌ها
 • معیاری‌ساختن روش‌های تدریس
 • تجدید و انکشاف مداوم کریکولم پوهنحی ستوماتولوژی مطابق به حالت پتالوژیک و نیازمندی جامعه در عرضه خدمات صحی در راستای طب دندان
 • تنظیم لکچرها و کار عملی برای محصلان و ستاژرها
 • تجهیز لابراتوارها و دیپارتمنت‌ها
 • ارتقای کلینیک کادری ستوماتولوژی به‌ شفاخانه‌ی کادری ستوماتولوژی(نوسازی شفاخانه‌ی کادری ستوماتولوژی)
 • ارتباط‌دادن پوهنحی ستوماتولوژی با پوهنحی‌های ملی در سطح کشور و بین‌المللی
 • داشتن بودجه مستقل.

 

           رییس فعلی پوهنحی ستوماتولوژی پوهندوی دوکتور راضیه ربیع‌زاده استاد دیپارتمنت داخله ستوماتولوژی بوده که در سال 1394 براساس پیشنهاد ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا و وزارت تحصیلات عالی و منظوری مقام عالی ریاست ج.ا.ا، به عنوان رییس پوهنحی تعیین گردیده است. دوکتور ربیع‌زاده تا درجه ماستری تحصیل کرده است.

 1. پوهنحی صحت عامه

پوهنحی صحت عامه که پیش از این به‌نام پوهنحی طب اطفال یاد می‌شد، در سال 1389 هجری خورشیدی در چوکات پوهنتون طبی کابل تاسیس گردیده ‌است. مدت تحصیل در این پوهنحی چهارسال(پاراکلینیک یک سال، کلینیک دو سال و ستاژ یک سال) بوده و محصل با ختم موفقانه‌ی این مدت، به سویه

(BSPH) Bachelor Of Science In Public Health فارغ می‌گردد. این پوهنحی تاکنون پنج دوره فارغ داده است.

اهداف 

مردم صحت‌مند در افغانستان ومنطقه

رسالت

پوهنحی صحت عامه سعی می‌دارد تا همه امکانات و منابع خویش را در جهت رسیدن به دیدگای ذیل به کار ببرد:

 • تربیه کادر ماهر و کاردان در عرصه صحت
 • راه‌اندازی تحقیقات غرض فراهم‌آوری شواهد به‌خاطر تصمیم‌گیری عملی و انکشاف پالیسی‌های موثر
 • ارتقای صحت جامعه

ارزش‌ها

 • تحصیلات عالی با کیفیت: پوهنحی صحت عامه مصمم است تا زمینه‌ی تحصیلات با کیفیت و معیاری را که سازگار با نیازمندی‌های کنونی جامعه ما و در تطابق با معیارات جهانی باشد فراهم نماید؛
 • تشریک مساعی: اعتقاد به کار و تصمیم جمعی، شنیدن نظریات دیگران و شریک‌ساختن آن‌ها در روند تصمیم‌گیری، راه‌انداری تحقیقات برای فراهم‌آوری شواهد لازم و تسهیل‌نمودن روند تصمیم‌گیری و پالیسی‌سازی در کشور؛
 • اخلاق و کرامت: پایبندی و رعایت اخلاق و حفظ کرامت مردم چه در ساحه تدریس و چه در روند راه‌انداری و تحقیقات از اصول اساسی کار این نهاد می‌باشد؛
 • برابری: اعتقاد کامل به اصل برابری و انصاف در نحوه‌ی برخورد کار و فراهم‌آوری زمینه‌های آموزش و تسهیلات برای همه بدون درنظرداشت جنسیت، زبان، قوم، مذهب و غیره؛
 • اداره سالم/ موثریت و کارآیی: ایجاد اداره‌ی سالم و الگو برای دیگران و هم تدوین برنامه‌های لازم غرض ترویج ایجاد یک اداره سالم/ موثر و کارفهم. هم‌چنان سعی در تامین خدمات معیاری به‌صورت واقع‌بینانه/ امانتداری و دقت مسلکی؛
 • ابتکار و نوآوری: تلاش در جهت پرورش استعدادها به شیوه‌ی شاگردمحوری تا باشد روحیه‌ی ابتکار و نوآوری هرچه بیشتر در بین نسل جوان بروز نماید؛
 • حساب‌دهی: حساب‌دهی یک اصل قبول شده بوده که پوهنحی صحت عامه در همه عرصه‌های کاری‌اش به مراجع مربوط حساب‌ده بوده و سعی می‌دارد تا در روند آموزش نیز حساب‌دهی را شامل نموده  و آن را ترویج بدارد.

 

رییس فعلی پوهنحی صحت عامه پوهنیار دوکتور اجمل سباوون استاد دیپارتمنت احصایه است که در سال 1397 بر اساس پیشنهاد ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا و وزارت تحصیلات عالی و منظوری مقام عالی ریاست ج.ا.ا به حیث رییس این پوهنحی تعیین گردیده است. سباوون تا مقطع ماستری تحصیل کرده است.

 1. پوهنحی علوم متمم صحی

پوهنحی علوم متمم صحی در سال 1391 هجری خورشیدی در چوکات پوهنتون طبی کابل تاسیس گردیده است. مدت تحصیل در این پوهنحی چهار سال(پاراکلینیک مدت یک سال، کلینیک  دوسال و ستاژ یک سال) بوده و محصل با سپری‌نمودن موفقانه این مدت، به سویه لیسانس(تکنالوجست عالی طبی) فارغ می‌گردد. این پوهنحی تاکنون 3 دوره فارغ داده است.

دیدگاه

دیدگاه پوهنحی علوم متمم صحی این است که دارای منابع کافی علمی، تربیوی و فزیکی مجهز با تمام امکانات مدرن امروزی باشد و کادرهای باتجربه، عالم، مـاهر، مسوول و مسلکی به سویه‌های ماستر و دوکتورا، در رشته‌های تکنالوژی طبی و انستیزی متعهد با تمام ارزش‌ها و نیازمندی‌های جامعه کنونی را در خود داشته باشد تا در توانمندساختن نسل جوان، انکشاف تعلیمی و تربیتی و استعداد آن‌ها کمک نماید تا باشد فارغ‌التحصیلان آینده‌ی ما جواب‌گوی مقتضیات کنونی جامعه باشند.

اهداف

   • تربیه نسل جوان(محصلان پوهنحی علوم متمم صحی) مطابق به نیازمندی‌های جامعه و معیارهای ملی و بین‌المللی؛
   • برنامه آموزشی تکنالوژی و انستیزی علاوه بر این‌که فلسفه آموزشی را تامین می‌کند، مطابق کریکولم تعیین‌شده از طرف پوهنتون به محصل در موضوعات اختصاصی تکنالوژی طبی و انستیزی آموزش داده می‌شود و در پایان محصل می‌تواند توانایی‌های که شایسته کار عملی است را به‌دست آورد. وقتی که محصل فارغ‌التحصیل می‌شود در اجتماع کمبود تکنالوجست و انستیزیست جبران شده و می‌توانند فعالیت‌های همکارانه در جهت بهبود صحت شخص فامیل و اجتماع داشته باشد؛
   • دانش عالی به منظور امکانات عرضه خدمات مساویانه برای همه افراد؛
   • این افراد باید بدانند تا در سیستم صحی به‌منظور تداوی وقایه چگونه فعالیت نمایند؛
   • به‌منظور ارجاع منابع انسانی در راستای صحت اجتماعی، هر تکنیشن باید برای کمک به جوامع، فرد متخصص باشد؛
   • هر تکنیشن، دکتوران را در جهت تشخیص قطعی و اصول تداوی کمک نماید؛
   • بالاخره برای تداوی موثر و عاری از اشتباه مریضان نیاز است تا تکنیشن‌های عالی و متخصص داشته باشیم.

رسالت

انتقال دانش رشته اختصاصی برای محصلان پوهنحی علوم متمم صحی مطابق با معیارهای علمی و کسب دانش متوازن که باعث رشد علمی و مسلکی محصلان می‌گردد تا باشد که نسل آینده‌ی ما دارای قابلیت‌ها و مهارت‌های لازم گردند و با تقویت حس مسوولیت‌پذیری، وطن‌دوســتی، صداقت و معلومات کافی از آخرین اکتشافات و دستاوردهای فکری سالم جوامع بشری با رعایت تمام موازین حقـوقی بشر و اجتناب از هرنوع تبعیض تربیت شوند.

 

ارزش‌ها

 • آزادی اکادمیک؛
 • تعهد به رعایت تقوا، صداقت و شفافیت درکار؛
 • تعهد به اجرای به موقع کار درتیم؛
 • احترام به نظریات دیگران و نظریات متفاوت؛
 • حاکمیت در وظیفه و رهبری مشترک؛
 • رد هرگونه تبعیض لسانی، قومی، نژادی، مذهبی، فکری و حتا جندر؛
 • احساس مسوولیت‌پذیری.

هم‌چنان پوهنحی علوم متمم صحی به ارزش‌های معنوی ذیل در راه تربیه نسل جوان عقیده دارد:

 • مسلکی و با کفایت
 • شایسته و با دانش
 • وطن‌دوست
 • متعهد و صادق
 • شناخت حقوق مرد و زن
 • حفاظت محیط زیست
 • احساس همکاری
 • استفاده نیک از امکانات دست داشته
 • معتقد به اهمیت تدریس
 • محبت و حسن نیت
 • برخورد و شخصیت عالی
 • با نظم و دسپلین
 • اعتماد به نفس
 •  مبتکر و کنجکاو
 •  وقت شناس

 

دیپارتمنت‌های فارغ‌ده

شماره

نام دیپارتمنت

1

دیپارتمنت تکنالوژی طبی عالی

2

دیپارتمنت انستیزی

 

  1. دیپارتمنت تکنالوژی طبی عالی که مدت آن چهارسال بوده، محصل بعد از سپری نمودن این دوره، به سویه لیسانس فارغ می‌شود و در بخش‌های طبی در لابراتوارها در بخش‌های کلینیکی و پاراکلینیکی مصروف کار می‌شود.
  2. دیپارتمنت انستیزی عالی نیز مدت چهار سال را در بر گرفته و یک محصل پس از اتمام این دوره، به سویه لیسانس فارغ گردیده و منحیث انستیزی‌لوگ در نهادهای صحی ایفای وظیفه می‌نماید.

رییس فعلی پوهنحی علوم متمم صحی پوهنمل دوکتور کریم‌الله شهپر استاد دیپارتمنت توبرکلوز است که در سال 1397 براساس پیشنهاد ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا و وزارت تحصیلات عالی و منظوری مقام عالی ریاست ج.ا.ا به حیث رییس این پوهنحی انتخاب گردیده‌است. شهپر تا مقطع ماستری تحصیل کرده ‌است.

 

 1. پوهنحی نرسنگ و قابلگی

پوهنحی نرسنگ و قابلگی در سال 1385 هجری خورشیدی در چوکات پوهنتون طبی کابل تاسیس گردیده‌است. مدت تحصیل در این پوهنحی چهار سال(پاراکلینیک یک سال و کلینیک 3 سال) بوده که محصل با ختم موفقانه این مدت، به سویه لیسانس فارغ می‌گردد. این پوهنحی تاهنوز 9 دوره فارغ داده‌است.

رسالت پوهنحی نرسنگ و قابلگی

 • ارتقای توانمندی اعضای کادر علمی در زمینه‌های آموزشی، تحقیقی و کلینیکی به‌منظور بهبود کارآیی و اثربخشی اعضای کادر علمی؛
 • ارتقای نقش پوهنحی در امور آموزشی و تحقیقی برای ارایه استراتیژی‌های ملی در نرسنگ و قابلگی؛
 • توسعه ارتباط با مراکز تحقیقات داخل و خارج کشور؛
 • تقویت خدمات آموزشی و تحقیقی به منظور ارتقای کیفیت علمی فارغ‌التحصیلان؛
 • رشد و انکشاف تحصیلات تکمیلی پوهنحی؛
 • توسعه اطلاع‌رسانی علمی و ارتباط با مراکز تحقیقی داخل و خارج کشور؛
 • ایجاد مرکز تحقیقات نرسنگ و قابلگی به منظور رشد و توسعه تحقیقات و تولید دانش در رشته‌های نرسنگ و قابلگی؛
 • توسعه فضای فیزیکی پوهنحی برای فعالیت‌های آموزشی و تحقیقی؛
 • تقویت سیستم نظارت و کنترول در ابعاد آموزشی و تحقیقی و کلینیکی در سطح پوهنحی.

اهداف

برنامه‌ی آموزش نرسنگ در پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا، فارغان را در سطح اکادمیک آماده می‌کند. این برنامه‌ی آموزشی فارغان را قادر می‌سازد تا اجراکنندگان با مهارت نرسنگ باشند، برای آموزش مسلک نرسنگ آماده شوند، کیفیت بیشتری را کسب نمایند و به صورت فعال در افزایش و ارتقای صحت افراد، خانواده، جوامع و ملت بکوشند.

فارغان پوهنحی نرسنگ قادر خواهند بود تا؛

   • در مراقبت نرسنگ از یک چارچوب کامل بررسی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی در سیستم خدمات صحی و هم‌چنین در بخش شفاخانه استفاده کنند؛
   • از منابع مختلف اطلاعاتی برای تحلیل وضعیت موجود استفاده کنند تا مشکلات را مشخص نمایند و برنامه‌هایی برای حل آن پیشنهاد نمایند؛
   • تصامیم را براساس شواهد و ملاحظات اخلاقی گرفته و از آن دفاع نمایند؛
   • بین اعضای جامعه، افراد و خانواده‌ها و موضوعات و مسلک‌های صحی ارتباط برقرار نمایند؛
   • خدمات مراقبت‌های معالجوی و وقایوی برای امراض ساری، مشکلات فزیکی و روانی و ناتوانی برای مردم در تمام سنین اجرا نمایند؛
   • از دانش جدید برای ارایه خدمات در داخل ساحات خاص؛ مانند خدمات مادر و طفل، بخش مراقبت‌های ویژه، صحت‌عامه و قابلگی جامعه استفاده نمایند؛
   • با خانواده‌ها و سایر کارکنان خدمات صحی کار نموده و به آن‌ها آموزش دهند تا خدمات و مراقبت‌های صحی تامین گردد؛
   • از استراتیژی‌های اساسی نرسنگ جهت ارتقای خدمات صحی؛ مانند دوادادن، پانسمان و سایر مراقبت‌ها استفاده نمایند و خدمات طبی را در دیگر واحدهای سیستم صحی حمایت نمایند؛
   • از معلومات ثبت‌شده و تحلیل‌شده برای تحقیقات و تضمین کیفیت استفاده نموده و نظر بدهند؛
   • با سیستم مراقبت صحی همکاری و در ایجاد سیاست‌های آن  مشارکت نمایند.

      رییس فعلی پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهندوی دوکتور سمیرا یفتلی می‌باشد که در سال 1398 از طرف ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا به‌حیث رییس این پوهنحی تعیین گردیده‌است. یفتلی تا درجه ماستری تحصیل نموده‌است.